Detail předmětu

Nosné konstrukce 1

FA-NK1-KAk. rok: 2020/2021

Předmět navazuje na základy stavební mechaniky částí z nauky o pružnosti a pevnosti – tah, tlak, ohyb, smyk a složené případy namáhání s cílem objasnit podstatu a zákonitosti dimenzování jako nástroje pro zajištění bezpečnosti konstrukce. Získané poznatky jsou dále v tomto předmětu aplikovány a rozšiřovány o konkrétní případy navrhování a uspořádání nosných ocelových a dřevěných konstrukcí.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student získá základní znalosti z nauky o pružnosti a pevnosti.
– Student se se seznámí se základními případy namáhání nosných konstrukcí na praktických případech.
– Student získá komplexní znalost o podstatě bezpečného návrhu nosné konstrukce.
– Student bude schopen nadimenzovat jednoduché konstrukční prvky z oceli a dřeva.
– Student si osvojí základní dovednost navrhování nosných ocelových a dřevěných konstrukcí včetně koncepčního řešení.
– Student si na praktických případech osvojí znalost provedení stykování ocelových a dřevěných konstrukcí.

Doporučená nebo povinná literatura

PETŘÍČKOVÁ, Monika. Konstrukce a architektura, VUTIUM, 2012. ISBN 978-80-214-4422-5 (CS)
KOLENDOWICZ, Tadeusz. Stavební mechanika pro architekty. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1984. (CS)
HOŘEJŠÍ, Jiří a Jan ŠAFKA. Statické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. Česká matice technická (CS)
PETŘÍČKOVÁ, Monika. E-learningový kurz – Teorie konstrukcí II – multimediální podpora. FA VUTv Brně. 2008. (CS)
PETŘÍČKOVÁ, Monika. E-learningový kurz – Nosné konstrukce I – multimediální podpora. FA VUTv Brně. 2008. (CS)
PETŘÍČKOVÁ, Monika. Ocelové nosné konstrukce: předběžný návrh pro architekty. Brno: CERM, 2001, 145 s. ISBN 80-720-4186-X. (CS)
STUDNIČKA, Jiří, J. MACHÁČEK a L. VOTLUČKA. Ocelové konstrukce 20: pozemní stavby. 2. vyd. Praha: ČVUT, 1998, 269 s. Skriptum. (CS)
HÁJEK, Petr. Konstrukce pozemních staveb 10: nosné konstrukce I. Vyd. 2. Praha: Vydavatelství ČVUT, 1997, 259 s. (CS)
HEINLE, Erwin. Kuppeln aller Zeiten – aller Kulturen. 1. vyd. Stuttgart: Deutsche Verlags Anstalt, 1996, 243 s. ISBN 34-210-3062-6. (DE)
LORENZ, Karel. Navrhování nosných konstrukcí. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1996, 154 s. (CS)
MARDER, Abram. Kov v architektúre. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1989, 287 s. ISBN 80-050-0127-4. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou koncipovány na teoretické bázi podpořené praktickými příklady. Semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků z přednášek na praktické případy. Výuka na seminářích je diskutována a konzultována na samostatných zadáních.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem a zkouškou. Zápočet je nutnou podmínkou pro přihlášení ke zkoušce. Zkouška je písemná z teoretických otázek probíraných na přednáškách, aby student zkoušku složil musí správně odpovědět alespoň 50 % otázek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět navazuje na základy stavební mechaniky částí z nauky o pružnosti a pevnosti – tah, tlak, ohyb, smyk a složené případy namáhání s cílem objasnit podstatu a zákonitosti dimenzování jako nástroje pro zajištění bezpečnosti konstrukce. Získané poznatky jsou dále v tomto předmětu aplikovány a rozšiřovány o konkrétní případy navrhování a uspořádání nosných ocelových a dřevěných konstrukcí.
Osnova výuky:
1. Základní předpoklady a pojmy z nauky o pružnosti a pevnosti, deformace, napětí, lineární teorie pružnosti, fyzikální rovnice, pracovní diagram. Spolehlivost nosné konstrukce - mezní stavy. Prostý tah, tlak – napětí, deformace.
2. Příčný ohyb – účinek posouvající síly a ohybového momentu - normálová a smyková napětí, základní vztahy pro dimenzování.
3. Přetvoření ohýbaných nosníků. Trajektorie hlavních napětí.
4. Složené případy namáhání – mimostředný a vzpěrný tlak, šikmý ohyb a kroucení.
5. Materiál a sortiment kovových konstrukčních prvků, vlastnosti, použití, koroze, spoje ocelových konstrukcí.
6. Principy a zásady spolehlivosti kovových konstrukcí, metody mezních stavů. Ocelové tažené prvky, ohyb nosníků, klopení, vzpěrná únosnost tlačených prutů .
7. Konstrukční systémy ocelových vícepodlažních budov, prostorová tuhost, ztužidla.
8. Halové ocelové konstrukce – skladba, dispoziční řešení, příčné vazby, střešní konstrukce, prostorová tuhost – příklady realizací.
9. Velkorozponová kovová zastřešení – zásady uspořádání, konstrukční řešení – příklady použití.
10. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Mezní stavy dřevěných konstrukcí. Základní způsoby namáhání dřevěných konstrukcí, spojovací prostředky dřevěných konstrukcí.
11. Nosné konstrukce dřevostaveb.
12. Rovinné plnostěnné a příhradové dřevěné konstrukce.
13. Příklady realizací.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zákonitostmi dimenzování, aplikované na ocelové a dřevěné konstrukce za respektování normativních předpisů EUROKODů. Absolvováním předmětu by měl student pochopit princip dimenzování elementárních prvků z oceli a dřeva různě namáhaných a současně získat přehled o konstrukčních systémech specifických pro ocelové a dřevěné konstrukce.
Předmět je koncipován s cílem získání znalostí, které bude využívat v ateliéru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast na seminářích je povinná. Na seminářích řeší studenti samostatné úkoly, které musí v požadovaných termínech konzultovat a odevzdávat.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning