Detail předmětu

Základy stavební mechaniky

FA-ZSM-KAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje s teoretickými základy statického působení nosných prvků stavebních konstrukcí. Znalost chování stavebních konstrukcí je pro architekta nezbytná, neboť pro něj vytváří logický základ v nejdůležitější výchozí etapě tvorby, tj. v návrhu koncepce konstrukce. Předmět je koncipován v duchu obecných zásad analýzy konstrukcí ve smyslu stanovení vnitřních sil, doplněných o praktické příklady použití.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student bude mít přehled o všech typech nosných konstrukcí.
– Student bude schopen analyzovat vnitřní síly u různých typů konstrukcí.
– Student získá podstatné znalosti a zákonitosti pro dimenzování.

Doporučená nebo povinná literatura

PETŘÍČKOVÁ, Monika. Konstrukce a architektura, VUTIUM, 2012. ISBN 978-80-214-4422-5 (CS)
KOLENDOWICZ, Tadeusz. Stavební mechanika pro architekty. Praha: Nakladatelství techn. lit., 1984. (CS)
Petříčková, M.e-learningový kurz - Teorie konstrukcí I – multimediální podpora. FA VUTv Brně. 2008. (CS)
FREY, F. Analyse des structure at milieu continus Polytechniques at universitaires romandes, Lausanne, 1990 (FR)
HOŘEJŠÍ, Jiří a Jan ŠAFKA. Statické tabulky. Praha: Nakladatelství technické literatury, 1987. Česká matice technická (CS)
Allen, Edward, Wacław Zalewski, and Nicole Michel. Form and Forces: Designing Efficient, Expressive Structures. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2010. Print. (EN)
GARRISON, Philip. Basic structures for engineers and architects. Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 278 s. ISBN 14-051-2053-3. (EN)
SALVADORI, Mario G. Konštrukcia v architektúre. 1. vyd. Bratislava: Alfa, 1971, 219 s. (SK)
SANDAKEN, B.N. a A.P. EGGEN. Die konstruktiven Prinzipen der Architektur. Berlin: Birkhäuser Verlag, 1994. (DE)
ENGEL, Heino. Tragsysteme Structure Systems. 1st Ed. Stuttgart: Deutsche Verlags – Anstalt, 1967, 352 s. ISBN 37-757-0706-9. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a seminářů. Přednášky jsou koncipovány na teoretické bázi, semináře jsou zaměřeny na aplikaci získaných poznatků z přednášek na praktické případy. Přednášky bezprostředně navazují na semináře a celý výukový proces je založen na logickém základě s tematickou gradací. Výuka na seminářích je diskutována a konzultována na samostatných zadáních.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na zkoušce, která je písemná sestávající z části numerické a teoretické, obě části musí student splnit současně na min. 50 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět seznamuje s teoretickými základy statického působení nosných prvků stavebních konstrukcí. Znalost chování stavebních konstrukcí je pro architekta nezbytná, neboť pro něj vytváří logický základ v nejdůležitější výchozí etapě tvorby, tj. v návrhu koncepce konstrukce. Předmět je koncipován v duchu obecných zásad analýzy konstrukcí ve smyslu stanovení vnitřních sil, doplněných o praktické příklady použití.
Osnova výuky:
1. Úvod do problematiky teorie výpočtu konstrukcí, fyzikální model bezpečnosti konstrukce, základní pojmy, terminologie.
2. Typy nosných konstrukčních prvků a systémů.
3. Rovinné silové soustavy, stanovení podmínek rovnováhy a ekvivalence.
4. Podepření stavebních konstrukcí, vazby, výpočet reakcí. Zatížení stavebních konstrukcí.
5. Metody řešení příhradových staticky určitých prutových konstrukcí.
6. Analýza vnitřních sil na rovinných nosnících, diferenciální podmínky rovnováhy.
7. Diagramy vnitřních sil, vykreslování, stanovení polohy nebezpečného průřezu.
8. Podstata a význam staticky neurčitých konstrukcí.
9. Rámové konstrukce, vykreslování vnitřních sil na staticky určitých rámech.
10. Princip lana, typy lanových konstrukcí, uspořádání, namáhání, příklady.
11. Obloukové konstrukce,tvary, podstata statického působení, vnitřní síly.
12. Plošné konstrukce - desky, stěny, skořepiny.
13. Průřezové charakteristiky prutu, moment setrvačnosti, průřezový modul.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s podstatou tvorby statického modelu a chování konstrukce pod zatížením pro stanovení vnitřních sil, jejichž průběh je fundamentem pro navrhování a tvarování konstrukce s cílem zajistit bezpečnost konstrukce. Předmět pokrývá soubor všech základních typů nosných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, účast na seminářích je povinná. Na seminářích řeší studenti samostatné úkoly, které musí v požadovaných termínech konzultovat a odevzdávat.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning