Detail předmětu

Speciální konstrukce

FA-ESPKAk. rok: 2020/2021

Absolvováním předmětu student získá znalosti rozšiřující základní kurzy z nosných konstrukcí. Předmětem zkoumání budou konstrukce inženýrského charakteru – mostní stavby ocelové a betonové, věžové stavby, tvarově ojedinělé stavby velkorozponové, nosné konstrukce z hliníku, nerezové oceli, skla či kompozitů, průzkumu a statickému ošetření památkově chráněných objektů, návrhu konstrukcí antiseizmických staveb.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Předmět je směřován do oblasti poznání nosných konstrukcí složitějších forem a struktur, grafických možností stanovení optimálního tvaru konstrukce staveb pozemních i inženýrských.

Prerekvizity

Znalosti z oboru nosných konstrukcí v rozsahu bakalářského stupně.

Doporučená nebo povinná literatura

Kučera, V.:Architektura inženýrských staveb, Grada Publishing, Praha, 2009
Allen,A., Zalewski,W.: Form and forces, Willey, 2010
Bažant,Z.,Klusáček,L.:Statika při rekonstrukcích objektů, VUT FAST, CERM Brno, 2002

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Bodově hodnocená zkouška z obsahu probírané problematiky v rámci přednášek.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Tvary a síly v konstrukcích – optimalizace tvaru – alternativní možnosti návrhu.
Speciální nosné konstrukce – sklo.
Speciální nosné konstrukce – hliník, nerezová ocel.
Speciální nosné konstrukce - kompozity.
Místní konstrukce betonové, návrhové parametry, mosty deskové, trámové, rámové a obloukové.
Mostní konstrukce kovové, hlavní nosná konstrukce, mosty obloukové, visuté a zavěšené.
Mrakodrapy – návrh konstrukčního řešení, materiálové možnosti, tvarové možnosti.
Konstrukce velkorozponového zastřešení, soudobé trendy návrhu, materiálové a konstrukční řešení – ocel.
Konstrukce velkorozponového zastřešení, soudobé trendy návrhu, materiálové a konstrukční řešení – beton, dřevo.
Konstrukční a architektonické řešení věžových staveb – stožáry, věže, rozhledny.
Statický a diagnostický průzkum nosných betonových a zděných konstrukcí, poruchy, příčiny, rozbor a odstranění.
Zesilování betonových a zděných konstrukcí, stavební průzkumy a zesilování významných a památkově chráněných staveb z pohledu statického působení.
Zásady navrhování konstrukcí v seismicky aktivních oblastech.

Cíl

Absolvováním předmětu student získá prohloubené znalosti z oblasti návrhu složitějších typů nosných konstrukcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning