Detail předmětu

Sídla a osídlení

FA-USO-KAk. rok: 2020/2021

Předmět je profilovým teoretickým předmětem výuky urbanismu na fakultě. Komplexně se zabývá krajinou, osídlením a urbanistickou strukturou měst a vesnic. Orientuje se jak na koncepci a zákonitosti uspořádání urbanistické struktury tak na rozvojové trendy, ale také na problematiku koordinace a řízení územního rozvoje. Předmět zahrnuje tři tematické bloky: 1. sídla a osídlení, 2. dopravní a technická infrastruktura, 3. území plánování.

Výsledky učení předmětu

– Student porozumí zákonitostem a trendům uspořádání sídel a rozvoje území tak, aby byl schopen správně definovat širší vztahy a pro architektonické dílo.
– Student bude schopen odborně zadávat požadavky na specialisty v oblasti dopravní a technické infrastruktury a koordinovat je s požadavky na komplexní rozvoj území.
– Student bude vědět jak a kde získat komplexní informace o území potřebné pro zpracování územně plánovací dokumentace a osvojí si metody urbanistické analýzy.
– Student se seznámí s jednotlivými typy územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace, s jejich předmětem, obsahem a postupem pořizování.
– Student se bude orientovat v územně plánovací legislativě a v normových požadavcích na dopravní a technickou infrastrukturu.
– Student si vyzkouší zpracovat vybranou část územně plánovacího podkladu nebo územně plánovací dokumentace.
– Získané informace a praktické zkušenosti umožní studentovi uplatnit se v praxi v urbanistickém ateliéru nebo na stavebním úřadě či úřadě územního plánování.
– Získané informace prohloubí schopnost studenta jako občana aktivně se podílet na rozvoji obce.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). v platném znění. (CS)
Vyhláška č 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti v platném znění. (CS)
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v platném znění. (CS)
ČSN 73 6005. Prostorové uspořádání vedení technického vybavení. Praha: Úřad pro technickou normalizaci. 2017. (CS)
HALL, Peter a Mark TEWDWR-JONES. Urban and regional planning. Sixth edition. New York, NY: Routledge, 2020. ISBN 978-0815365273. (EN)
HLAVÍNEK, Petr a kol. Hospodaření s dešťovými vodami v urbanizovaném území. Brno: ARDEC, 2007. ISBN: 80-86020-55-X . (CS)
JACOBS, Jane. Ekonomie měst. 1. české vyd. Dolní Kounice: Mox Nox, c2012, 215 s. ISBN 978-809-0506-411. (CS)
JACOBS, Jane. Smrt a život amerických velkoměst. 2., aktualiz. a dopl. vyd. Dolní Kounice: MOX NOX, c2013. ISBN 978-80-905064-4-2. (CS)
LARICE, Michael a Elizabeth MACDONALD. The urban design reader. Second edition. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-041-5668-088. (EN)
MAIER, Karel. Územní plánování a udržitelný rozvoj. Praha: ABF - Arch, 2008. Stavební právo. ISBN 978-80-86905-47-1. (CS)
ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství: Díl 1. Praha: ACADEMIA, 1999. ISBN: 80-200-0663-X. (CS)
ŠRYTR, Petr a kol. Městské inženýrství: Díl 2. Praha: ACADEMIA, 2001. ISBN: 80-200-0440-8. (CS)
Urbanismus a územní rozvoj. Časopis. Brno: ÚUR. ISSN 1212-0855. (CS)
Publikace a odborné texty. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR [online]. [cit. 2019-08-29]. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/Ministerstvo/Stavebni-pravo/Publikace-a-odborne-texty. (CS)
Územní plánování a stavební řád. Ústav územního rozvoje [online]. [cit. 2019-08-29]. Dostupné z http://www.uur.cz. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek a seminářů. V rámci přednášek je dán prostor také pro diskuzi a případně pro prezentaci studentských seminárních prací.
V rámci seminářů budou studenti zpracovávat průzkumy a rozbory vybraného města, které završí ideovým konceptem rozvoje města, nebo drobnou územní studií, nebo fragmentem územně plánovací dokumentace. Výsledky seminárních prací budou prezentovat v širším studentském kolektivu.

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní aktivity studenta budou hodnoceny v rozsahu 0 až 100 bodů. Získaným bodům bude odpovídat celková klasifikace. Minimálně je třeba v předmětu získat 50 bodů:
1. Zápočet – aktivní účast na seminářích doložená vypracovanými úkoly a prezentací dle zadání (termín odevzdání: na poslední vyučovací hodině) – lze získat max. 40 bodů (minimálně je třeba získat 20 bodů).
2. Zkouška – lze získat max. 60 bodů (minimálně je třeba získat 30 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je profilovým teoretickým předmětem výuky urbanismu na fakultě. Komplexně se zabývá krajinou, osídlením a urbanistickou strukturou měst a vesnic. Orientuje se jak na koncepci a zákonitosti uspořádání urbanistické struktury tak na rozvojové trendy, ale také na problematiku koordinace a řízení územního rozvoje. Předmět zahrnuje tři tematické bloky: 1. sídla a osídlení, 2. dopravní a technická infrastruktura, 3. území plánování.
Obsah bloků výuky:
I. Sídla a osídlení: Urbanizace, osídlení, regionální struktury. Město/sídlo a jeho urbanistická struktura. Rozvoj a obnova „brownfields“ a problematických území. Suburbanizace a „shrinking cities“, soudobé trendy.
II. Doprava a technická infrastruktura: Obsluha sídel, doprava mezi sídly, dopravní struktura města. Prostorová koordinace sítí technického vybavení. Vodovody a stokové sítě, hospodaření s dešťovou vodou. Tepelné sítě a zásobení plynem, energetické a sdělovací sítě. Realizace a sanace sítí, odpadové hospodářství
III. Územní plánování: Cíle územního plánování, zákonitosti územního rozvoje, udržitelný rozvoj. Historický vývoj, územní plánování v evropských a svět. Nástroje územního plánování, územní plán Brna a ZÚR JMKových souvislostech. Veřejná správa a občan v územním plánování, účastníci a orgány

Cíl

Seznámit studenty s principy a rozvojovými trendy uspořádání krajiny, osídlení a urbanistické struktury měst a vesnic, s dopravní a technickou infrastrukturou, vodním a odpadovým hospodářstvím a s nástroji územního plánování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích a vypracování zadaných úkolů je povinné. Zameškanou účast na seminářích nelze nahradit, v závažných odůvodněných případech ji lze omluvit.
Zkouška se uskuteční formou písemného nebo e-learningového testu (opravné termíny mohu být ústní).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor