Detail předmětu

Dějiny architektury 4

FA-DA4-TAk. rok: 2020/2021

Předmět DA4-T se zabývá typologií staveb nazíraných v diachronním pohledu od antiky (a předantických civilizací) do 21. století. Pozornost je věnována stavbám určeným pro pěstování náboženského kultu (svatyně, pohanské chrámy, baptisteria, kostely, modlitebny, synagogy apod.), stavbám sociálně-zdravotním (nemocnice, špitály, sanatoria, domovy pro seniory apod.), zemdělským stavbám (zemdělské usedlosti, zařízení pro chov zvířat, pěstování rostlin, zpracování a uschování zemědělských komodit, například mlýny, sýpky, špýchary, stodoly, chlévy apod.) a stavbám průmyslovým (továrny) a inženýrským (dopravní a vodohospodářské stavby).

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí znalosti typologie obytných a občanských staveb podle témat přednášek v rozpětí od antiky do současnosti
– Student si osvojí znalosti dějin evropské architektury od antiky do 20. století prostřednictvím vybraných příkladů staveb.
– Student si osvojí znalosti evropského kontextu české, moravské a zčásti slovenské architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

SYROVÝ Bohuslav, Architektura svědectví dob, Praha 1977 a mladší vydání. (CS)
MENCL Václav, Dějiny evropské architektury I, Praha 2019. (CS)
MENCL Václav, Dějiny evropské architektury II, Praha 2020. (CS)
PEVSNER Nikolaus, An Outline of European Architecture, San Lake City – Charleston – Santa Fe – Santa Barbara, Gibbs Smith 1991. Přepracované vydání. (EN)
HAAS Felix, Architektura 20. století, Praha 1978 a další vydání. (CS)
BENEŠOVÁ Marie, Česká architektura v proměnách dvou století, Praha 1984. (CS)
HUSE Norbert, Geschichte der Architektur im 20. Jahrhundert, München 2008. (DE)
PEHNT Wolfgang (ed.), Lexikon der modernen Architektur, München – Zürich 1963. (DE)
BAUMGART Fritz, DuMont´s kleines Sachlexikon der Architektur, Köln am Rhein, DuMont Verlag 1990. (DE)
MORAVČÍKOVÁ Henrieta, Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny, Bratislava, Slovart 2005. (SL)
HILMERA Jičí, Česká divadelní architektura, Praha, Divadelní ústav 1999. (CS)
JOSEF Dušan, Naše mosty historické a současné, Praha, Nakladatelství dopravy a spojů 1984. (CS)
ORTNER Rudolf, Sportbauten, Berlin 1956. (DE)
ŠVÁCHA Rostislav, Naprej! Česká sportovní architektura 1567-2012, Praha, Prostor 2012. (CS)
CECH Brigitte, Technika v antice, Praha, Grada Publishing 2013. (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je organizovaná formou přednášek, které navazují v chronologickém sledu a předkládají studentům postupný dějinný vývoj architektury. Následuje prakticky vedený seminář, který doplňuje a rozvíjí získané znalosti z přednáškového cyklu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na prokázání znalostí přednášené problematiky podle osnovy předmětu. Ověřovány jsou jak znalosti přednesené, tak získané samostudiem, a to zvláště na základě studia literatury, zadané během výuky, a vlastních pozorování studované problematiky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova výuky:
1. Typologie – kultovní stavby 1 (od pravěku po nástup křesťanství; chrámy, baptisteria, mauzolea; stavby křesťanské Evropy do 12. století)
2. Typologie – kultovní stavby 2 (období středověku a renezance; 13. – 16. století)
3. Typologie – kultovní stavby 3 (stavby období od renezance do konce 19. století)
4. Typologie – kultovní stavby 4 (problematika staveb určených pro pěstování náboženského kultu od konce 19. století do 21. století; katolické kostely, evangelické modlitebny, synagogy)
5. Typologie – sociální a zdravotní stavby (lázně, nemocnice, chorobince, špitály; od antiky po 21. století).
6. Typologie – lázeňské a rekreační areály, lázeňská města (18. až 20. století)
7. Typologie – kulturní stavby 1 (divadla, kina, kongresová centra)
8. Typologie – kulturní stavby 2 (muzea, galerie, výstavní objekty, pavilony, památníky, knihovny)
9. Typologie – stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, stadiony, hřiště, plavecké haly, stavby pro zimní sporty)
10. Typologie – hospodářské a zemědělské stavby (sklady, sila, zemědělské stavby)
11. Typologie – průmyslové stavby (podle druhu výroby; od antiky po 21. století).
12. Typologie – dopravní stavby (nádraží, garáže, letiště, přístavy apod.)
13. Typologie – inženýrské stavby (mosty, přehrady, jezy)

Cíl

Cílem absolvování předmětu DA4-T je získání vědomostí týkajících se architektonických, resp. stavebních typů dle osnovy předmětu (kultovní stavby, stavby kulturní, hsopodářské, průmyslové a zemědělské stavby, stavby se sociální a zdravotní funkcí, stavby inženýrské).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná forma výuky vychází z předepsaného typu předmětu – povinný. Předpokládá tedy povinnou účast studentů na celém přednáškovém cyklu. Studentům jsou během výuky distribuováyn textové a obrazové podklady, které jim umožní přípravu na zkoušku z předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor