Detail předmětu

Dějiny architektury 3

FA-DA3-TAk. rok: 2020/2021

Druhá část dějin architektury se věnuje časovému období od renesance po barokní architekturu v českých zemích. Formou přednášek je sledován chronologický vývoj a navazující seminář sleduje prohloubení získaných znalostí z přednáškového cyklu. Renesanční a barokní tvarosloví a vybrané kapitoly z přehledu stavebních druhů.

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí znalosti dějin architektury novověku.
– Student si osvojí znalosti dějin italské renesanční architektury.
– Student si osvojí znalosti dějin české renesanční architektury.
– Student si osvojí znalosti dějin italského dynamizujícího baroku.
– Student si osvojí znalosti dějin francouzského klasicizujícího baroku.
– Student si osvojí znalosti dějin české barokní architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

MATĚJČEK A., Dějiny umění v obrysech, Praha 1948 (CS)
HEROUT J., Staletí kolem nás, Praha 1961 (CS)
HAAS F., Vývoj architektury a umění v novověku, 1974 (CS)
VAVERKA J. a kol., Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností. ISBN 80-7217-297-2 (CS)
BALŠÁNEK A., Štíty a motivy atikové v české renesanci, Praha 1922 (CS)
BLAŽÍČEK O., Rokoko a konec baroka v Čechách, Praha 1948 (CS)
RICHTER V., O pojem baroka, Olomouc 1944 (CS)
MILLON H. A., Key Monuments of The History of Architecture, New York (EN)
SYROVÝ B. a kol., Architektura svědectví dob, Praha 1977 (CS)
KOTALÍK J. T., VÁVRA D., FRIČ P., Obrazy z dějin české architektury, Grada 2003, ISBN 80-247-0755-1 (CS)
DVOŘÁK M., Umění jako projev ducha, Praha 1936 (CS)
WIRT Z., Architektura v českém národním dědictví, Praha 1961 (CS)
MEYER P., Europ. Kunstgeschichte I, II, Zurich 1947 (DE)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je organizovaná formou přednášek, které navazují v chronologickém sledu a předkládají studentům postupný dějinný vývoj architektury. Následuje prakticky vedený seminář, který doplňuje a rozvíjí získané znalosti z přednáškového cyklu.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na prokázání znalostí přednášené části dějin architektury. V tomto okruhu jsou ověřovány jak znalosti přednesené, tak získané samostudiem. Předpokládá se výstup v podobě písemné části zkoušky s požadavkem na kresebný projev a ústní část zkoušky.
Výstupem ze semináře je písemná a grafická práce, v průběhu konzultovaná, rozšiřující přednášková témata a umožňující praktické procvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Druhá část dějin architektury se věnuje časovému období od renesance po barokní architekturu v českých zemích. Formou přednášek je sledován chronologický vývoj a navazující seminář sleduje prohloubení získaných znalostí z přednáškového cyklu. Renesanční a barokní tvarosloví a vybrané kapitoly z přehledu stavebních druhů.
Osnova výuky:
1. Společenské předpoklady formování evropské renesance
2. Tvarosloví renesanční architektury
3. Renesanční palác, Florencie, Řím
4. Renesanční církevní stavby Itálie
5. Renesanční památky Pražského Hradu
6. Tvarosloví barokní architektury
7. Bernini, Borromini, Guarini – italský dynamický barok
8. Versailles – francouzský klasicizující barok
9. Barokní architektura v českých zemích
10. Zadání seminární práce
11. konzultace 1
12. konzultace 2
13. odevzdání seminární práce, hodnocení

Cíl

Cíle studia dějin architektury vedou k osvojení si znalostí dějin architektury. Získané znalosti studenti postupně konfrontují s aktuálními pohledy na historii a hledají inspirační zdroje pro vlastní architektonickou tvorbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná forma výuky vychází z předepsaného typu předmětu – povinný. Předpokládá tedy povinnou účast studentů na celém přednáškovém cyklu. Ve výjimečných případech je možné omluvenou absenci nahradit po předchozí domluvě s garantem předmětu vlastním samostudiem a konzultacemi s vyučujícím pedagogem. Účast na seminářích je povinná a je součástí pedagogického procesu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor