Detail předmětu

Dějiny architektury 2

FA-DA2-TAk. rok: 2020/2021

První část dějin architektury je věnována historickým etapám, které sledují dějinný vývoj od pravěkých počátků až po gotickou architekturu v českých zemích. Dějinný přehled je doplněn poukazy na společenské souvislosti a vazby.

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí znalosti dějin architektury pravěku, starověku a středověku.
– Student si osvojí znalosti dějin architektury antického Řecko.
– Student si osvojí znalosti dějin architektury antického Říma.
– Student si osvojí znalosti dějin románské architektury.
– Student si osvojí znalosti dějin české gotické architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

LÉVÉQUE P., Zrození Řecka, Slovart 1995 (CS)
DOBIÁŠ J., Dějepisectví starověké, 1948 (CS)
KAMER S. N., Mytologie starověku, Orbis Praha 1977 (CS)
MAJOR M., Geschichte der Architecture I, II, III, Berlin 1958 (DE)
MATĚJČEK A., Dějiny umění v obrysech, Praha 1948 (CS)
MEYER P., Europ. Kunstgeschichte I, II, Zurich 1947 (DE)
HAAS F., Vývoj architektury a umění ve starověku, 1984 (CS)
HAAS F., Vývoj architektury a umění ve středověku, 1984 (CS)
HRUBÝ J., Vývoj architektury ve středověku. ISBN 80-214-0513-9, 1993 (CS)
VAVERKA J. a kol., Moderní sakrální stavby církví a náboženských společností. ISBN 80-7217-297-2 (CS)
KOFOU A., Créte, Athenes, ISBN 960-213- X (FR)
VERCOUTTER L., Egypt znovu nalezený, Slovart 1995, ISBN 80-85871-12-2 (CS)
JELÍNEK J., Střecha nad hlavou, Vutium Brno, ISBN 80-214-2367-6 (CS)
MILLON H. A., Key Monuments of The History of Architecture, New York (EN)
LÍBAL D., Gotická architektura v Čechách a na Moravě, Praha 1948 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je organizovaná formou přednášek, které navazují v chronologickém sledu a předkládají studentům postupný dějinný vývoj architektury.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na prokázání znalostí přednášené části dějin architektury. V tomto okruhu jsou ověřovány jak znalosti přednesené, tak získané samostudiem. Předpokládá se výstup v podobě písemné části zkoušky s požadavkem na kresebný projev a ústní část zkoušky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

První část dějin architektury je věnována historickým etapám, které sledují dějinný vývoj od pravěkých počátků až po gotickou architekturu v českých zemích. Dějinný přehled je doplněn poukazy na společenské souvislosti a vazby.
Osnova výuky:
1. Pravěk a megalitické stavby
2. Starověký Egypt
3. Mezopotámie
4. Architektura egejské oblasti
5. Antické Řecko
6. Antický Řím
7. Ranné křesťanství v předrománské architektuře
8. Středověké konstrukce a materiály
9. Tvarosloví středověké architektury
10. Románská architektura v evropských příkladech
11. Románská architektura v českých zemích
12. Gotická katedrála
13. Gotika v českých zemích

Cíl

Cíle studia dějin architektury vedou k osvojení si znalostí dějin architektury. Získané znalosti studenti postupně konfrontují s aktuálními pohledy na historii a hledají inspirační zdroje pro vlastní architektonickou tvorbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná forma výuky vychází z předepsaného typu předmětu – povinný. Předpokládá tedy povinnou účast studentů na celém přednáškovém cyklu. Ve výjimečných případech je možné omluvenou absenci nahradit po předchozí domluvě s garantem předmětu vlastním samostudiem a konzultacemi s vyučujícím pedagogem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor