Detail předmětu

Pozemní stavitelství 3

FA-PS3-KAk. rok: 2020/2021

Studium předmětu Pozemní stavitelství 3 se zabývá konstrukcemi pozemních staveb, které ovlivňují funkci stavebního díla v jeho nadzemní i podzemní části. Především se jedná o hydroizolační systémy, konstrukce výplní otvorů, lehké obvodové stěnové konstrukce. Dále konstrukce, které mají vliv na tvorbu a výsledný vzhled interiéru, jako jsou například obklady a stropní podhledy. Obsahem předmětu je také získání základních informací o energeticky úsporných domech. Cílem je získání poznatků a znalostí, které umožní optimální návrh pozemních staveb a teoreticky zdůvodněnou tvorbu konstrukčního detailu.
V části semináře bude student zpracovávat téma environmentálně šetrného navrhování. Zaměří se na energetické úspory, koncipování obvodového pláště využívajícího zeleň a to jak na horizontálních tak také na vertikálních plochách, úspornou práci s vodou a aplikaci obnovitelných zdrojů energie.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student v předmětu Pozemní stavitelství 3:
A.Využije poznatky z předchozí výuky s jejichž pomocí kritickým způsobem vyhodnotí vstupní parametry uplatněné v procesu návrhu objektů pozemních staveb.
B. Osvojí si poznatkovou základnu, která mu umožní kreativním způsobem rozvíjet architektonický koncept.
C. Samostatně nebo s podporou učitele zvolí konstrukční systém a provede výběr materiálové varianty, kterou vyhodnotí jak po stránce užitné - konstrukční, tak také estetické.
D. Ve svých řešeních bude pracovat s tradičními i novými technologiemi.
E. Naučí se své návrhy aplikovat ve standardech šetrných k fosilním energetickým zdrojům.
F. Osvojí si práci s obnovitelnými zdroji energie s cílem snížit produkci látek, které prostřednictvím klimatické změny zatěžují přírodu.

Doporučená nebo povinná literatura

DEPLAZES, Andrea. Architektur kostruieren. Basel: Birkhäuser, 2013. ISBN 978-3-03821-455-7. (DE)
HAUSER, Gerd. Timber Construction Manual. Basel: Birkhäuser, 2004. ISBN 3-7643-7025-4. (EN)
CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2532-1 (CS)
CHYBÍK, Josef. Energeticky úsporná výstavba. Brno: VUTIUM, 2012, ISBN 978-80-7204-813-7. (CS)
CHYBÍK, Josef. Pozemní stavitelství 3. Brno: FA VUT v Brně, 2019. (CS)
NAGY, Eugen. Nízkoenergetický a energeticky pasivní dům. Bratislava: JAGA, 2009, ISBN 978-80-8076-077-9. (CS)
TYWONIAK, Jan. Nízkoenergetické domy 1-3. Praha: Grada, 2008, ISSN 978-80-247-2061-6. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět Pozemní stavitelství 3 patří k technickým disciplínám, které jsou jednou z důležitých opor uplatňovaných při architektonickém navrhování. Tvůrčím způsobem rozvíjí architektonický koncept až do úrovně dokumentace pro realizaci. Cestou grafických prezentací jsou již během studia posluchači vedeni k samostatnosti a zodpovědnosti za zadané dílo. Výstupy dobře reflektují úroveň jejich poznatků a prezentují míru schopností připravit podklady pro praktickou aplikaci.
Výuka má vedle plošného charakteru, který je uplatněn při přednáškách, také charakter individuální, který spočívá v pravidelném pracovním kontaktu a kritické diskusi - konzultacích, uskutečňované mezi učitelem a studentem v seminářích .

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se uskuteční ve třech úrovních:
A. Hodnocení výstupů ze zadání v semináři - termíny pro odevzdání grafických prací, formu jejich adjustace a konkrétní specifikaci zadání poskytne v elektronické i písemné podobě učitel, vždy na začátku semestru.
B. Klasifikace seminárního testu.
C. Semestrální zkouška, která prověří studentovy znalosti z učební látky. Její obsahová náplň vyplývá z hlavních témat (osnovy) předmětu. Hodnocení se uskuteční podle stupnice ECTS. K úspěšnému složení zkoušky musí získat alespoň 50 % bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studium předmětu Pozemní stavitelství 3 se zabývá konstrukcemi pozemních staveb, které ovlivňují funkci stavebního díla v jeho nadzemní i podzemní části. Především se jedná o hydroizolační systémy, konstrukce výplní otvorů, lehké obvodové stěnové konstrukce. Dále konstrukce, které mají vliv na tvorbu a výsledný vzhled interiéru, jako jsou například obklady a stropní podhledy. Obsahem předmětu je také získání základních informací o energeticky úsporných domech. Cílem je získání poznatků a znalostí, které umožní optimální návrh pozemních staveb a teoreticky zdůvodněnou tvorbu konstrukčního detailu.
V části semináře bude student zpracovávat téma environmentálně šetrného navrhování. Zaměří se na energetické úspory, koncipování obvodového pláště využívajícího zeleň a to jak na horizontálních tak také na vertikálních plochách, úspornou práci s vodou a aplikaci obnovitelných zdrojů energie.

Osnova výuky:
1. Podzemní voda a stavební dílo - názvosloví, řešení, materiály, detaily hydroizolačních soustav
2. Energeticky úsporné domy I - předpoklady, návrh, provoz, údržba
3. Energeticky úsporné domy II - typy, konstrukce a materiály, ověření kvality výstavby
4. Výplně otvorů - názvosloví, třídění, funkce, požadavky, konstrukční řešení
5. Lehké stěnové pláště budov - funkce, požadavky, vlastnosti, materiály, konstrukce, užití
6. Stínění - prostředek optimalizace vnitřního prostředí budov
7. Transparentní energetické klimatické fasády
8. Budovy kryté zemí, stavby technické infrastruktury - zásady navrhování, materiály, příklady
9. Navrhování stavebních konstrukcí a budov zatížených vlhkým a mokrým provozem
10. Povrchové úpravy - klasifikace, režné zdivo, pohledový beton, omítky, malby, nátěry, tapety
11. Vnitřní a vnější obklady - funkce, požadavky, vlastnosti, materiálové možnosti
12. Stropní podhledy - klasifikace, užití, požadavky na fyzikální vlastnosti, materiály a konstrukce
13. Průmyslové haly - názvosloví, konstrukční soustavy, materiálové varianty

Cíl

Výuka předmětu Pozemní stavitelství patří k důležitým technickým předmětům, které studenty uvádějí do problematiky navrhování stavebních konstrukcí obytných, občanských, zemědělských a průmyslových staveb. V interdisciplinární provázanosti s dalšími technickými a přírodovědnými obory je základem pro navrhování architektonického díla. Jeho prvořadým cílem je získání souboru poznatků, znalostí a dovedností, které studentu umožní optimální návrh teoreticky zdůvodněné tvorby objektů pozemních staveb. Výuka bude zaměřená na sledování linie, která povede od tvůrčího rozvíjení architektonického konceptu až ke kreativnímu a nápaditému návrhu konstrukčního detailu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není pro studenta povinná. Kontakt učitele a studenta se uskutečňuje formou seminářů s dotací 3 h, které probíhají jednou týdně po dobu celého semestru. Ve stanovených termínech budou výkresy odevzdávány a klasifikovány. Do obsahové náplně je zařazen grafický a písemný test, který ověří míru osvojených znalostí. V hodinách se uskuteční pravidelná kontrola prezentace účasti - student může chybět ve 2 cvičeních bez jejich náhrady. V případě více absencí nebo získání menšího počtu bodů než 50 (jak z výkresové části, tak i z testu), bude student hodnocen, jako by předmět v požadovaném rozsahu neabsolvoval.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

39 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor