Detail předmětu

Stavitelství a environmentální inženýrství

FA-SEIAk. rok: 2020/2021

Volitelný předmět "Stavitelství a environmentální inženýrství" navazuje na poznatky a dovednosti získané v bakalářském studijním programu v předmětech Pozemní stavitelství, Technická zařízení budov a Stavební projekt. Dojde v něm k prohloubení vědomostí z oblasti navrhování architektury a stavebních konstrukcí s respektováním environmentálních souvislostí, které ovlivňují probíhající proměny životního prostředí. Zohledněny budou spojitosti které charakterizují současnou epochu. Především probíhající globální proměny klimatu, čerpání neobnovitelných energetických zdrojů a jejich náhrada. Obsahem předmětu budou také exkurze na stavbách.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Současné konstrukčních řešení a používané technologie stavění, navazuje na znalosti z předmětu Stavitelství, spolupracuje s ateliérem

Prerekvizity

Znalosti v oborech stavitelství, stavební konstrukce a prostředí staveb získané v BSP

Doporučená nebo povinná literatura

Průběžný monitoring domácího a zahraničního odborného periodického tisku, internetu, odborných publikací, DVD aj. s tématikou soudobé architektury a stavění. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet, formu stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky: Představení poznatků získaných z oblasti vědeckého bádání a jejich implementace do architektonické teorie a tvorby. Zaměření se bude týkat představení vzájemných vztahů a vazeb, které vznikají interakcí architektury a životního prostředí. Důležitou částí výuky bude determinování pozice, kterou v těchto procesech sehrává inženýr architekt.
Semináře: Individuální práce se studenty a rozvoj poznatků a informací bude prováděna seminární formou. Studenti budou vedeni k samostatné činnosti v níž osvědčí získanou poznatkovou úroveň.

Cíl

Volitelný předmět "Stavitelství a environmentální inženýrství" navazuje na poznatky a dovednosti získané v bakalářském studijním programu v předmětech Pozemní stavitelství, Technická zařízení budov a Stavební projekt. Dojde v něm k prohloubení vědomostí z oblasti navrhování architektury a stavebních konstrukcí s respektováním environmentálních souvislostí, které ovlivňují probíhající proměny životního prostředí. Zohledněny budou spojitosti které charakterizují současnou epochu. Především probíhající globální proměny klimatu, čerpání neobnovitelných energetických zdrojů a jejich náhrada.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v semestrovém cyklu ve formě přednášek a seminářů. Na seminářích bude požadována aktivní práce studentů. Zvolenou formou budou přednesené i psané referáty.
Z celkového rozsahu 13 výukových týdnů budou mít studenti za povinnost aktivně se zúčastnit alespoň v 10 výukových jednotkách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor