Detail předmětu

Výpočetní technika – úvod do GIS

FA-GIS-NAk. rok: 2020/2021

Úvod do GIS je předmětem, který studentům usnadní technologické zpracování ateliérových návrhů pomocí nástrojů GIS. Výuka je zaměřena na praktickou práci se software ArcGIS Pro a volně dostupnými prostorovými daty. Součástí výuky je vypracování praktických domácích cvičení, ve kterých si studenti vyzkouší kompletní tvorbu GIS projektu od tvorby vstupních dat až po 2D výstup v podobě mapy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen zpracovat jednodušší GIS projekt.
Student si osvojí možnosti využití volně dostupných prostorových dat a jejich doplnění daty vlastními.
Student se naučí pracovat s prostorovými analýzami.
Student bude schopen prostorová data vizualizovat dle zásad kartografické tvorby.
Student bude umět vytvořit 2D mapu doplněnou všemi náležitostmi mapy vytvořenou dle kartografických zásad pro tvorbu map.

Doporučená nebo povinná literatura

LONGLEY, Paul, Michael F. GOODCHILD, D. J. MAGUIRE a David RHIND. Geografické informace: systémy a věda. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, [2016]. ISBN 978-80-244-5008-7 (CS)
BŘEHOVSKÝ, Martin a Karel JEDLIČKA. 2005. Úvod do geografických informačních systémů: přednáškové texty. Redigoval Jiří Šíma. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. 116 s. (CS)
Voženílek, V., Kaňok, J., a kol.(2011): Metody tematické kartografie - Vizualizace prostorových jevů . Univerzita Palackého v Olomouci, 216s. ISBN 9788024427904 (CS)
KONEČNÝ, Milan, Zdeněk STACHOŇ, Kateřina TAJOVSKÁ a Zbyšek PODHRÁZSKÝ. 2006. Kartografie a geoinformatika - multimediální učebnice (online). [cit. 6.7.2018]. Dostupné z: http://oldgeogr.muni.cz/ucebnice/kartografie/index.php (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

GIS představuje pro studenty architektury nástroj pro tvorbu projektů v hlavních předmětech studia. V kurzu je proto kladen důraz na osvojení praktických dovedností pro použití GIS nástrojů a výuky ovládání software ArcGIS Pro. Během práce v GIS dochází také k rozvoji analytického myšlení, které je potřebné pro zdárné zpracování projektů. Stěžejním výukovým postupem je samostatná práce studenta nad zadanými úlohami za asistence pedagoga.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceno je zpracování praktických cvičení, které se odevzdávají v elektronické podobě. Jejich zadání včetně všech náležitostí cvičení, forma a termíny odevzdání jsou specifikovány vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Úvod do GIS je předmětem, který studentům usnadní technologické zpracování ateliérových návrhů pomocí nástrojů GIS. Výuka je zaměřena na praktickou práci se software ArcGIS Pro a volně dostupnými prostorovými daty. Součástí výuky je vypracování praktických domácích cvičení, ve kterých si studenti vyzkouší kompletní tvorbu GIS projektu od tvorby vstupních dat až po 2D výstup v podobě mapy.
Obsah bloků výuky:
I. Úvod do problematiky GIS
II. Seznámení se software ArcGIS Pro
III. Orientace ve volně dostupných datech
IV. Tvorba vlastních dat (geometrie i atributy)
V. Analýzy prostorových dat
VI. Základy kartografické vizualizace prostorových dat
VII. Tvorba 2D mapy
VIII. Tvorba mapové aplikace v prostředí ArcGIS online
IX. Tvorba příběhové mapy

Cíl

Cílem předmětu je naučit se zapojit GIS nástroje do procesu tvorby architektonických projektů a získat přehled o možnostech využití volně dostupných datových zdrojů. V rámci předmětu se studenti seznámí s volně dostupnými daty, naučí se vytvářet vlastní data a následně je vizualizovat a analyzovat. Nedílnou součástí výuky je také tvorba výstupů v podobě 2D mapy nebo příběhové mapy, které mohou být využity jako prezentace architektonických návrhů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student povinně absolvuje všechny praktické lekce, omluvit bez udání důvodu lze jednu zameškanou lekci. Případné další absence jsou řešeny individuálně s vyučujícím. Student povinně odevzdá v průběhu semestru 5 zadaných praktických cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

4 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor