Detail předmětu

Ateliér – město a místo

FA-AT3-AAk. rok: 2020/2021

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
Ateliér „Město a místo“ zahrnuje návrh architektonicko-urbanistické studie souboru staveb nebo části sídla.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí schopnost navrhnout architektonicko-urbanistické řešení souboru staveb, části sídla nebo veřejného prostoru.
– Student je schopen analyzovat urbanistické, sociální a ekonomické vazby sídla a aplikovat je v návrhu.
– Student bude schopen aplikovat základní normové požadavky pro urbanistické návrhy.
– Student si osvojí schopnosti pro vypracovávání dokumentace architektonicko-urbanistické studie.
– Student bude umět pochopit kontext místa a reagovat na něj v urbanistickém návrhu.

Doporučená nebo povinná literatura

NORBERG-SCHULZ, Christian, Petr KRATOCHVÍL a Pavel HALÍK. Genius loci: krajina, místo, architektura. 2. vyd. Praha: Dokořán, 2010, 219 s. : il., mapy, plány ; 25 cm. ISBN 978-80-7363-303-5. (CS)
GEHL, Jan. Města pro lidi. Brno: Partnerství, 2012, xi, 261 s. : il. (převážně barev.), plány ; 26 cm. ISBN 978-80-260-2080-6. (CS)
LYNCH, Kevin, Lenka POPELOVÁ a Jaroslav HUŤA. Obraz města = The image of the city. Praha: Polygon, 2004, xi, 202 s. : il., plány. ISBN 80-7273-094-0. (CS)
SITTE, Camillo a Vladimír BURIÁNEK. Stavba měst podle uměleckých zásad. 2. české vyd. ÚÚR : ABF, 2012, 111 s. : il., 1 portrét, plány, faksim. ; 23 cm. ISBN 978-80-87318-21-8. (CS)
WHYTE, William Hollingsworth. The social life of small urban spaces. Santa Monica, Calif.: [2007]: Direct Cinema [distributor], 2007, 1 DVD-video (59 min., 17 s.) : zvuk., barev. ; 12 cm. ISBN 1-55974-687-4. (EN)
KRATOCHVÍL, Petr. Veřejný prostor v ohrožení?: aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín. Praha: Artefactum, 2018, 143 stran : ilustrace. ISBN 978-80-88283-18-8. (CS)
MAIER, Karel a Vít ŘEZÁČ. Ekonomika v území: urbanistická ekonomika a územní rozvoj. Vyd. 3., přeprac. V Praze: Nakladatelství ČVUT, 2006, 91 s. : il. ; 30 cm. ISBN 80-01-03447-X. (CS)
Urbanistická čítanka 2: Vybrané texty urbanistické literatury XX. století. Praha: Česká komora architektů, 2003, 112 s. ISBN 80-902735-8-0. (CS)
HNILIČKA, Pavel. Sídelní kaše: otázky k suburbánní výstavbě kolonií rodinných domů. 2., dopl. vyd. Brno: Host, 2012, 207 s. : il., mapy, plány ; 21 cm. ISBN 978-80-7294-592-4. (CS)
OSWALT, Philipp. Shrinking cities. New York: Distributed by D.A.P./Distributed Art Publishers, 2006. ISBN ISBN978-3-7757-1682-6. (CS)
NEUFERT, Ernst a Peter NEUFERT. Navrhování staveb: zásady, normy, předpisy o zařízeních, stavbě, vybavení, nárocích na prostor, prostorových vztazích, rozměrech budov, prostorech, vybavení, přístrojích z hlediska člověka jako měřítka a cíle. 2. české vyd., (35. něm. vyd.). Praha: Consultinvest, 2000, 618 s. : il., plány. ISBN 80-901486-6-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů – student samostatně nebo ve skupině systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy). Práce probíhá 13 týdnů a je rozdělena do tří bloků, zakončených kritikou nebo závěrečnou prezentací před porotou. Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Způsob a kritéria hodnocení

Práce zadává a hodnotí vedoucí práce. Práce je vedoucím specifikována v „Nabídce ateliérových témat“ a volitelně v „Zadání práce“. Tyto informace jsou zveřejněny na Intranetu FA před registrací studentů.

Povinné je odevzdání projektu na úrovni architektonicko-urbanistické studie a obsahuje (pokud vedoucí práce neurčí jinak):
– rozbor současného stavu, případně zaměření objektů
– mapování veřejného prostoru
– širší vztahy návrhu a podmínky realizace
– stanovení zásad návrhu - jasná architektonická, prostorová, ekonomická a sociální koncepce návrhu
– provozní schémata
– koncepční schémata
– libreto návrhu
– situace širších vztahů
– půdorysy řezy a pohledy
– vizualizace interiérů a exteriéru porovnatelné se současným stavem
– model návrhu ve vhodném měřítku (vč. jeho fotodokumentace)
Práce se odevzdává jak v listinné, tak v elektronické formě v souladu s vnitřní normou FA „Pravidla pro studium“.
Povinné přílohy může podrobněji specifikovat vedoucí práce v „Zadání práce“.

Hodnoceny jsou tyto složky návrhu:
– Místo, interpretace, analýza, syntéza, idea;
– Procesy, provoz;
– Hmotové řešení, forma, uspořádání;
– Prezentace, adjustace, obhajoba;
– Přístup studenta ke zpracování projektu.
Váhu jednotlivých složek určuje vedoucí.

Klasifikační stupnice je uvedena ve čl. 14 Studijního a zkušebního řádu VUT. Doporučená klasifikace je následující:
– A: excelentní návrh s osobním přínosem, všechny aspekty a složky návrhu výborné až excelentní
– B: velmi dobrý návrh či výborný návrh s dílčími nedostatky
– C: dobrý návrh, řemeslně korektní
– D: řemeslně korektní návrh s dílčími nedostatky
– E: dostatečný návrh, splnění všech zadaných úkolů, splňuje legislativní požadavky (normy)
Práce, které nevyhovují minimálním požadavkům (specifikovaným v klasifikací E) se hodnotí jako nevyhovující.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Ateliérová výuka je hlavní způsob výuky architektury, který komplexně pracuje s ostatními metodami výukového procesu. Je založena na metodě „learning by doing“ tj. získávání znalostí a dovedností praktickou aplikací. Je vedena dialogem pedagoga a studenta nad rozpracovaným projektem, nedílnou součástí výuky jsou tzv. kritiky.
Ateliér „Město a místo“ zahrnuje návrh architektonicko-urbanistické studie souboru staveb nebo části sídla.
Obsah bloků výuky:
I. Analýzy a jejich závěry (týden 1-4): současný stav – počet obyvatel, spádové oblasti, stav veřejného majetku; přírodní rámec sídla; širší vztahy a vazby k okolním sídlům; historický prostorový vývoj obce (graficky); rozbor příčin a důsledky předešlého rozvoje nebo úpadku (vznik brownfieldů, satelitů, sportovišť, parkovišť, důvody k dopravě apod.); rozbor prostorových vztahů – terénní a přírodní podmínky, katastr a reliéf obce; rozbor místních obyvatel, jejich preferencí, původu, zapojení se do života obce; zhodnocení stavu obecního majetku; rozbor dopravní sítě obce; SWOT analýza a shrnutí rozvojového potenciálu opírající se o předchozí analýzy.
II. Návrhová část (týden 5-8): libreto rozvoje obce - odpověď na SWOT analýzu; prostorový rámec rozvoje - zástavbové, přestavbové, rozvojové a chráněné území v katastru obce; budoucí role obce v širších vztazích; plán sociální soudržnosti obce, budování vztahu k místu; plán rozvoje veřejné infrastruktury; plán rozvoje obecního majetku; plán rozvoje veřejných prostranství; plán rozvoje soukromé výstavby; plán rozvoje sportovních a rekreačních území; plán rozvoje či zachování zemědělské a přírodní krajiny; plán dopravního řešení obce (obslužná a tranzitní, hromadná, individuální, cyklisté, pěší, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, rekreace); hmotové řešení rozvojových ploch ve variantách - prověření důsledků možných regulativů a územně plánovacích dokumentů; stanovení nejpříznivějších regulativů a pobídek, formulace zásad prostorového rozvoje obce; časový a ekonomický plán investic; formulace strategického plánu rozvoje obce a stanovení cesty k realizaci; komplexní vize rozvoje obce na 50 let vycházející z analytické i návrhové části.
III. Návrhová část (týden 9-13): rozbor současného stavu, případně zaměření objektů; mapování veřejného prostoru; širší vztahy návrhu a podmínky realizace; stanovení zásad návrhu – jasná architektonická, prostorová, ekonomická a sociální koncepce návrhu; provozní schémata; koncepční schémata; libreto návrhu; situace širších vztahů; půdorysy řezy a pohledy; vizualizace interiérů a exteriéru porovnatelné se současným stavem; model návrhu ve vhodném měřítku.

Cíl

Výuka tohoto předmětu si klade za cíl připravit studenty k řešení architektonicko-urbanstického návrhu souboru staveb nebo části sídla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Základní výukovou metodou je ateliér, ve kterém je akcentována dlouhodobá samostatná práce studentů – student samostatně nebo ve skupině systematicky připravuje ateliérovou práci podle zadání. Významnou součástí je prezentace výsledků vlastní práce na kritikách a prezentacích a konzultace a kritické diskuse s vedoucím práce a dalšími odborníky. Doplňkovou výukovou metodou v závislosti na zadaném tématu mohou být exkurze (workshopy). Práce probíhá 13 týdnů a je rozdělena do tří bloků, zakončených kritikou nebo závěrečnou prezentací před porotou. Harmonogram vč. termínů může upřesnit vedoucí práce v „Zadání práce“. Toto zadání musí být zveřejněno na Intranetu FA současně se zveřejněním anotací témat (před registrací studentů).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor