Detail předmětu

Teorie architektury 2 – kompozice

FA-TA2-TAk. rok: 2020/2021

Analyzuje kategorie architektonické kompozice v souvislosti s prostorem, hmotou a architektonickým tvarem v odrazu filozofických názorů doby, s důrazem na specifika současnosti. Studium zákonitostí tvorby architektonické formy, výrazové a sémantické stránky architektonického díla mají na brněnské fakultě architektury tradici desítek let. Změna ekonomických podmínek, nová společenská situace po roce 1989, prudký rozvoj technologií vyvolávají naléhavou potřebu aktuálního sdělení charakteristických kompozičních situací v co nejširších souvislostech. Jejich znalost zásadním způsobem přispívá k formování profesionálních postojů v architektonické tvorbě.

Výsledky učení předmětu

Pochopení harmonizačních prostředků získá student schopnost ve vlastní tvorbě rozlišovat estetické od uměleckého.
Kresebnou analýzou praktické aplikace kompozičních kategorií proniknout k jejich sémantickým obsahům.
Schopnost rozlišovat význam a úlohu intuitivního charakteru architektonické tvorby od estetických pravidel.
Pěstovat dovednost při hodnocení minulosti i současnosti architektonické tvorby kladením otázek proč, nikoliv jen jak, kdy a kdo.
Ve složitosti struktury architektonického díla a architektonické tvorby oddělit podstatné od méně podstatného a nepodstatného.

Doporučená nebo povinná literatura

CHING, F. - Form, Space, Order (CS)
KRIER, R. - Architecture Kompozition (CS)
MEISS, P. - Elements of Architecture (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Kombinovaná písemná a ústní zkouška. Bodové hodnocení stupně, hloubky, rozsahu znalosti a grafického projevu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova výuky:
1. Koncepce a kompozice v architektonické tvorbě, základní kompoziční kategorie
2. Formální a abstraktní symetrie, zrcadlovost, kongruence, virtuálnost
3. Konkrétní symetrie, asymetrie, rovnovážnost, chaos
4. Kontrast a nuance, účin iluze kontrastu a iluze nuance
5. Rytmus, repetice, transformace, gradace, akcent, interval
6. Řady a skupiny, kinesteticko-taktilní vnímání hmoty a prostoru
7. Modul míry, modul stavby, modulová koordinace, Modulor
8. Proporce, proporcionální řád, podobnost, analogie
9. Druhy proporcionálních vztahů, systémy proporcionality
10. Metody proporcionální analýzy, perspektivní rakurs
11. Měřítko přirozené, relativní, přiměřenost, měřítko a rozměr, gradace a stupně měřítka, měřítko a výrazový význam, tendence měřítka
12. Optické klamy a iluze, tvarové zákony, vady optického vjemu
13. Světlo a barva, systematika barev, barva a prostor. Psychologie vnímání barev, symbolika barev.

Cíl

Schopnost aplikace kompozičních principů a metod v architektonické tvorbě. Poznání zákonitostí tvorby architektonické formy, výrazové a sémantické stránky architektonického díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Při neúčasti na přednáškách je nezbytné individuální studium základní a doporučené literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor