Detail předmětu

Základy veřejných financí a veřejné správy

FA-VEFIAk. rok: 2020/2021

Kurz se zabývá zaklady fungování veřejné správy a veřejných financí.

Zajišťuje ústav

Ekonomicko-správní fakulta (FES MU)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu by měl být student schopen vysvětlit roli a funkce státu; příčiny existence veřejného sektoru; cíle a cenu současných veřejných politik a roli veřejné volby při jejich prosazování; popsat strukturu a funkci českých veřejných rozpočtů; chápat odlišnosti v postavení, funkci a financování regionálních samosprávných celků a současně by měl být schopen výše popsanou problematiku porovnat z historického a mezinárodního hlediska.

Doporučená nebo povinná literatura

HAMERNÍKOVÁ, Bojka a Alena MAAYTOVÁ. Veřejné finance. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 340 s. ISBN 9788073574970. (CS)
PEKOVÁ, Jitka a Jaroslav PILNÝ. Veřejná správa a finance veřejného sektoru. Edited by Marek Jetmar. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 9788073573515. (CS)
POTŮČEK, Martin. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2005. 399 s. ISBN 8086429504. (CS)
HENDRYCH, Dušan. Správní právo. Obecná část. 5. rozšíř. vyd. Praha: C.H.BECK, 2003. 793 s. ISBN 80-717-9671-9. (CS)
POMAHAČ, Richard a Olga VIDLÁKOVÁ. Veřejná správa. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2002. xii, 278. ISBN 8071797480. (CS)
STIGLITZ, Joseph E. Ekonomie veřejného sektoru. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 661 s. ISBN 8071694541. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek a navazujících seminářů. V rámci přednášek jsou studentům vysvětlena základní témata, která jsou dále diskutována na seminářích. Součástí seminářů jsou diskuse studentů, v rámci kterých se studenti soustředí na specifický problém, který vysvětlí a zhodnotí. K předmětu existuje interaktivní osnova, kde student nalezne všechny potřebné informace.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen ústním testem. Pro přistoupení k ústní zkoušce je student povinen získat alespoň 60 % bodů z průběžného hodnocení studijních aktivit. Student získává v průběhu semestru body za dva písemné testy. Vyučující má právo udělit "bonusové" body za aktivitu studenta na semináři. Nezískání požadovaného minima bodů je považováno za absenci průběžné přípravy studenta a nezakládá právo na opakování "nepovedených" testů. V tomto případě je student hodnocen známkou "F". Při hodnocení ústní zkoušky zohlední zkoušející průběžné hodnocení studijních aktivit studenta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Veřejný sektor a jeho role ve smíšené ekonomice, příčiny existence veřejného sektoru
2) Funkce veřejného sektoru, jeho rozsah VS a důvody selhávání
3) Veřejná volba, veřejná politika
4) Základní přehled o rozsahu a struktuře veřejných financí, rozpočtová soustava a proces
5) Funkce veřejných financí, redistribuční složka veřejných financí
6) Veřejné příjmy I, úvod do daňové teorie
7) Veřejné příjmy II, správa daní
8) Fiskální nerovnováha
9) Reformy VS v zahraničí, trendy a specifika reforem zemí střední a východní Evropy
10) Role a organizace ústřední správy
11) Role a organizace územní správy
12) Fiskální federalismus a mezinárodní finance
13) E-government – zahraničí a ČR

Cíl

Cílem předmětu je, aby po absolvování student na základní úrovni chápal podobu, způsob fungování a financování veřejného sektoru. Předmět vychází ze základních ekonomických teorií aplikovatelných na veřejný sektor, pokračuje představením podoby a fungování veřejné správy včetně příslušných finančních toků mezi jejími jednotlivými složkami. Ekonomická teorie, která prochází předmětem je ilustrována hlavně na reáliích ČR. Získané znalosti může student využít v případě zájmu o hlubší studium fungování a financování veřejného sektoru, zároveň mu ale i usnadní orientaci v dennodenních diskusích o funkci a roli státu a umožní mu lépe a snáze hodnotit dopady změn veřejných politik.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na přednáškách, seminářích a průběžných testech, účast u závěrečného ústního testu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný