Detail předmětu

Modulový seminář I M3

FA-M3ZAk. rok: 2020/2021

Metodické vedení v přípravě a zpracování teoretické části návrhu dle specializace modulu v kontextu času, místa.
Prohloubení a pochopení vztahu vědomostí témat dle osnovy pro tvorbu návrhu

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

V seminářích studenti si osvojí chápaní architektury v kontextu jiných disciplín vedění jak formálních tak přírodních a humanitních:
- Vnímání navrhování jako intervence do systému a jako korekci systému;
- Chápaní architektury jako kulturního kódu;
- Omezení voluntaristických kreačních exhibici a uvědomělé aplikování sémiotiky;
- Pochopení potřeby a zvládnutí architektonické metodiky v kontextu obecné vědní metodologie
- Uvědomění a osvojení aplikace Interdisciplinárních aspektů konceptualizace a navrhování;

Prerekvizity

Teorie architektury a urbanismu, filosofie a sociologie,. Absolutorium BSP

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura předepsaná vedoucím práce (CS)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předklady a diskuze o spektech tvorby na základě textů:
- Christopher Day: Duch a místo
- Ching, Francis D.K.: Architecture: Form, Space, and Order
- Pierre von Meiss: Od formy k místu
- Rezek, P.:Architektonika a protoarchitektura;
- Ševčík, M.: Umění jako vyjádření smyslu : Filozofie umění Jana Patočky
- Holl, Steven: Seven Principles for the Interpretation of Urban and Rural Vernacular.
- Lynch, K.: Obraz města
- Heidegger, M: Původ uměleckého díla;
- Deleuze, G.: Foucault
- Italo, C.: Neviditelná města;
- Sennett, R: The Craftsman
- aktuální periodika a literatura, otevřené přednášky, poznámky z seminárních předkladů;
-
Literatura předepsaná v semináři vedoucím vztahující se k zadání seminární práce;
-

e_zdroje

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet na základě aktivity v seminári a na základě kvality zpracování a prezentace zadaného úkolu, klasifikace stupnicí známek ECTS.
Aktivní účast na prezentacích / předkladech a diskusích;

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předklady vedoucího semináře:
- Architektonický návrh a navržený vystavěný objekt jako DÍLO
- Podstatné vlastnosti architektonického návrhu a vystavěného objektu;
- Paradigma
- Systém
https://docplayer.cz/30076629-Teorie-systemu-tes-1-uvod.html
- Sémiotika
- Koncept
- Metody
- Témata dle volby studentů

Průběžné úkoly a seminární práce:
- Vymezení úkolu, zvolení metodiky.
- Zpracování zadaného úkolu (analýzy, databáze referencí, modelové situace, workshopy, exkurze).
- prezentace rozpracované etapy
- Zpracování textových a obrazových příloh dle zadání.pro odevzdání.

Cíl

Poskytnout Informace, znalosti nutné a podstatné jako podmínka kreace, tvorby, poiesis architektonického díla;
Osvojení metod a dovedností přípravy, konceptualizace a zpracování návrhu díla.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Příprava podkladů pro témata diskusí k daným tématům;
Odevzdání dílčích výsledků a konečných elaborátů seminárních prací;
Formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA VUT.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Speciální seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor