Detail předmětu

Inspekční a revizní činnost

FEKT-BIRCAk. rok: 2019/2020

Význam a možnosti inspekční a revizní činnosti v silnoproudé elektrotechnice. Postupy při revizích a inspekcích. Bezpečnost práce. Platné zákony, předpisy a normy v ČR. Mezinárodní předpisy a normy. Nezbytná kvalifikace a osvědčení. Měřicí metody a přístroje používané při inspekční a revizní činnosti..

Výsledky učení předmětu

- Posoudit historický vývoj bezpečnostních rizik v návaznosti na vývoj elektrotechniky,
- Posoudit bezpečnost elektrických zařízení, formou prováděné revize,
- Stanovit účinky elektřiny na člověka,
- Orientovat se v základních souborech norem pro zajištění bezpečnosti v elektrotechnice,
- Stanovit přesnost prováděných měření, prováděných při revizi,
- Prakticky realizovat jednotlivá měření a postupy, prováděná při revizi.

Prerekvizity

- Ovládat základní zákony elektrotechniky, - Základy a podstatu měřicích metod pro měření el. napětí, proudu a odporů, - Orientovat se v technické literatuře a ovládat základní práce na PC.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO 9000,Český úřad pro normalizaci
Honys, V.:Ochrana před úrazem el. proudem v sítích do 1000 V. Hála, Elektromanagement, Brno, 1997
Honys, V.:Ochrana před úrazem el. proudem u el. zařízení ve zvláštních podmínkách. Hála, Elektromanagement, Brno, 1997
Veselka, F., Huzlík, R.: Inspekční a revizní činnost, laboratorní a numerická cvičení
Veselka, F.; Huzlík, R. Inspekční a revizní činnost. Inspekční a revizní činnost.
Heřman,J. a kol.:Elektrotechnické a telekomunikační instalace. Dashofer Holding,Ltd
Normy ČSN, EN
Publikace v časopisech ELEKTRO, ELEKTROTECHNIKA V PRAXI , apod.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody


Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení a laboratoře. Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
Úvodní přednáška, význam a druhy zkoušek el. strojů, přístrojů a el. zařízení, pracovní postupy, metodika práce, zkušební zápisy a protokoly, vybavení a architektura zkušebny, předpisy, normy a technické podmínky. Vývoj a rozvoj elektrotechniky.
Státní zkušebnictví, spolehlivost, jakost, problematika kvality, základní názvosloví.
Krytí, podmínky provozu, přehled vybraných el. strojů, přístrojů, princip jejich činnosti, záskokové zdroje, baterie.
Ochrana před úrazem el. proudem, princip a použití jednotlivých ochran, včetně proudových a napěťových chráničů.
ČSN 341010, ČSN 33 2000-4-41, problematika úrazů el. proudem.
Aplikace ISO 9000 v elektrotechnice, uzemnění, zemniče.
Přístroje nn z hlediska ochrany před úrazem el. proudem
Inteligentní elektrické instalace.
Rozváděče a rozvodny z hlediska ochrany před úrazem el. proudem.
Vlastnosti jistících přístrojů z hlediska jištěného zařízení, závitové a výkonové pojistky, jističe, relé, usměrňovače.
Ochrany el. strojů, význam a princip jištění el. strojů a zařízení.
Praktické problémy při provádění inspekční a revizní činnosti.
Postup při revizi instalací nn.

Cvičení odborného základu:
Výpočet praktických příkladů z ochran v siťi TNC.
Výpočet praktických příkladů z ochran v síťi TNC-S.

Cvičení na počítačích:
Posouzení selektivity jištění s využitím PC.
Návrh průřezu vodičů s využitím PC.

Laboratorní cvičení:
Úvodní cvičení, seznámení s laboratoří, měřicími přístroji, organizací měření v laboratoři.
Seznámení s tokem el. energie v laboratoři, technickým vybavením, které jej zajišťuje.
Aplikace ČSN 33 2000-4-41, studium nejčastějších poruch el. strojů a zařízení.
Aplikace ČSN 33 2000-4-41, praktická ukázka zpracování revizní zprávy.
Praktická ukázka organizace a měření v akreditované zkušebně.
Měření ohmických odporů el. zařízení, měření odporu ochranné svorky.
Měření izolačních odporů el. zařízení, měření impedance vypínací smyčky.
Kontrolní měření a test z doposud probrané látky.
Využití vysokorychlostní kamery a termokamery v IRC.
Měření selektivity el. obvodu. Seznámení s el. instalací v RD a ve zvlášť nebezpečném prostředí.
Praktické provádění revizí přenosného zařízení, inspekční činnosti a jejich vyhodnocování.
Měření zemních odporů různých druhů zemničů.
Problematika bezpečnosti a ochrany před úrazem el. proudem na zkušebně moderního závodu.
Kontrolní test, zápočet.

Ostatní aktivity:
Po návštěvě externích pracovišť zpracovat informační zprávu.

Cíl

Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy k zajištění bezpečnosti el. zařízení, právními předpisy pro provádění inspekční a revizní činnosti, pracovními postupy, měřicími metodami a nejmodernějším přístrojovým vybavením, zpracováním textových dokumentů v podobě revizních zpráv a stávající praxí v našich i zahraničních firmách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-SEE bakalářský, libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

8 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor