Detail předmětu

Entrepreneurial Practice 2

FP-BEPR2EDAk. rok: 2019/2020

Předměty Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 tvoří logický provázaný celek zabezpečující kontinuální rozvoj podnikatelských a manažerských dovedností. Entrepreneurial Practice 2 se zaměřuje na znalosti a dovednosti potřebné ve fázi růstu podniku. Klíčovým výstupem je realizace dílčích podnikatelských projektů, ve kterých budou studenti rozvíjet znalosti a dovednosti spojené s řízením podnikatelské činnosti. V rámci individuálního a týmového studijního plánu budou studenti spoluvytvářet svou podnikatelskou specializaci. Tyto plány rovněž slouží ke kontrole plnění požadavků praxe. Provázanost praktického tréninku a schopnosti rozvíjet získané znalosti podporují workshopy rozvíjející oblasti odpovídající aktuálnímu stádiu života podniku. Workshopy tak plní úlohu plánovaného odborného rozvoje pracovníků v rámci podniku.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Z hlediska rozvoje znalostí a kompetencí studentů je kontinuální provázanost předmětů Entrepreneurial Practice 1,2,3 a 4 zcela zásadní.
Specifické oblasti rozvoje v rámci Entrepreneurial Practice 2 jsou následující: studenti budou přirozeně rozvíjet své komunikační a vůdcovské dovednosti. Studenti budou posilovat získané znalosti a dovednosti v oblasti inovací a konkurenčního chování malé firmy. Studenti získají praxi v oblasti vyhodnocování úspěšnosti podnikatelských aktivit.

Prerekvizity

Absolvovaní předmětu Entrepreneurial Practice 1

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení zahrnuje celkové plnění týmového a individuálního studijního plánu.
Každý student má definován výstupy pro indvidiuální rozvoj a podobně jsou definovány výstupoy pro rozvoj týmu. celkové jsou tyto aktivity rozpracovány do pěti oblastí (viz níže) a jsou hodnoceny jak průběžně, tak v závěru semestru a akademického roku. Hodnocení zahrnuje prvky týmového i individuálního hodnocení, zpětnou vazbu vyučujících, externistů (zástupců praxe) a zpěttnou vazbu týmu.
Jednotlivé hodnocení oblasti zahrnují:
Podnikatelské projekty (40%)
Rozvoj podniku (10%)
Rozvoj programu ESBD (10%
Individuální výstupy učení (15%)
Týmové workshopy (25%)
Výsledná klasifikace se odvíjí od celkového počtu získaných bodů a je v souladu s ECTS. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutné minimálně 50% splnění v obou hodnocených oblastech.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Week 1 to 4
Workshop: HR management in the small company
Workshop: managerial activities in the small company
Revision of individual and team plans of the practice
Revision of plan of company development
Elaboration and assessment of business projects
Preparation of new business projects

Week 5 to 8
Workshop: inspection in the business activity management
Workshop: competitive strategy of the small company
Elaboration and assessment of business projects
Formulation of new business projects

Week 9 to 12
Workshop: development of services in the entrepreneurial activity of the small company
Workshop: communication and development of brand of the small company
Elaboration and assessment of business projects
Formulation of new business projects

Week 13
Elaboration of final report
Innovation of business model
Defence of business projects and report on their course
Plan of future development of company activities

Cíl

Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci vlastní podnikatelské praxe s důrazem na založení, rozvoj a řízení malého a středního podniku a související realizaci podnikatelských projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na všech aktivitách praxe je povinná a kontrolovaná. Případnou absenci (pouze zdravotní a jiné vážné důvody) je třeba nahradit dalšími aktivitami v rámci řešených projektů a organizovaných workshopů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK-E bakalářský

    obor BAK-ESBD , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor