Detail předmětu

Tepelná technika budov (S)

FAST-BH059Ak. rok: 2019/2020

Obsah a náplň předmětu vychází z požadavků Směrnice evropského parlamentu a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Předmět je zaměřen na tepelně technické výpočty a problematiku návrhu obalových konstrukcí z hlediska splnění stávajících požadavků na jejich stavebně fyzikální vlastnosti. Nedílnou součástí je i posouzení tepelné stability místností v letním a zimním období.
Předmět je také zaměřen na posuzování stavebních detailů a hodnocení obálky budovy z hlediska průměrného součinitele prostupu tepla s důrazem na navrhování budov s téměř nulovou spotřebou energie.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Student zvládne základní tepelně technické výpočty a návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Naučí se navrhovat budovy, ve kterých bude zajištěna tepelná pohoda a jejichž obalové konstrukce budou zajišťovat nízkou energetickou náročnost navrhované budovy. Dále studenti získají i základní informace o zásadách návrhu stavebních konstrukce z hlediska akustické i zrakové pohody.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky, znalost základních fyzikálních veličin a tepelně technických vlastností stavebních materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Tepelná pohoda, základní způsoby šíření tepla, tepelně technické vlastnosti stav. materiálů. Legislativa týkající tepelné ochrany budov.
2. Ustálený teplotní stav. Tepelná odpor, odpor při prostupu tepla, součinitel prostupu tepla.
3. Průběh teplot ve stavebních konstrukcích za ustáleného teplotního stavu, okrajové podmínky pro tepelně technické výpočty.
4. Nejnižší vnitřní povrchová teplota konstrukce, teplotní faktor vnitřního povrchu, povrchová kondenzace vodních par, riziko růstu plísní.
5. Tepelné mosty a tepelné vazby, lineární činitel prostupu tepla.
6.-7.Šíření vlhkosti stavebními konstrukcem. Zjišťování oblasti kondenzace v konstrukci, výpočet roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry v konstrukci.
8. Neustálený teplotní stav, teplotní útlum, fázový posun teplotního kmitu, pokes dotykové teploty podlah.
9. Tepelná stabilita místnosti v letním a zimním období.
10. Energetický štítek obálky budovy, průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy.
11. Hodnocení energetické náročnosti budovy, průkaz energetické náročnosti budovy.
12. Průvzdušnost obálky budovy, měření vzduchotěsnosti, diagnostika stavebních konstrukcí metodou infračervené termografie.
13. Zásady návrhu obálky budov s téměř nulou spotřebou energie.

Cíl

Získání základních znalostí z tepelné techniky a energetiky budov. Návrh stavebních konstrukcí, splňujících požadavky z hlediska vyloučení tepelně technických vad nebo poruch. Ověření tepelné pohody a nízké energetické náročnosti navrhované budovy. Základní zásady návrhu stavebních konstrukce i z hlediska akustické i zrakové pohody.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor