Detail předmětu

Statika stavebních konstrukcí (2)

FAST-D30Ak. rok: 2019/2020

Řešení rovinných příhradových konstrukcí deformační metodou. Výpočtový model. Analýza přímého prutu v lokálním souřadném systému –primární a sekundární stav. Geometrické transformace. Sestavení globální matice tuhosti. Výpočet deformací vnitřních sil a podporových reakcí. Kombinace zatížení, extrémní hodnoty vnitřních sil a deformací, zjednodušená deformační metoda. Prostorové prutové systémy. Přehled vhodného programového vybavení. Nelinearity, teorie druhého řádu, stabilita. Metoda konečných prvků (MKP). Základy stavební dynamiky.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Statická analýza staticky určitých rovinných příhradovin, přímých a zalomených rovinných nosníku,vláknového polynomu a řetězovky. Účinky zatížení stavebních konstrukcí včetně pohyblivých. Princip virtuálních prací a věty o vzájemnosti virtuálních prací a výpočty deformací prutových soustav metodou jednotkových sil.

Doporučená nebo povinná literatura

Bittnar, Z., Šejnoha, J.: Numerical Methods in Structural Mechanics. ASCE Press, New York 1996
Zienkiewicz, O.C.: The Finite Element Method. McGraw-Hill 1973

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod.Podstata a varianty deformační metody.Výpočtový model a stupeň přetvárné neurčitosti.
2.Statické podmínky rovnováhy, parametry deformace, vázané uzly. Skalární a maticová forma deformační metody.
3.Analýza přímého prutu proměnného průřezu. Pruty různě ukončené. Lokální veličiny, primární vektor a matice tuhosti. Modelování konzoly.
4.Prut konstantního průřezu, základní deformační součinitele. Sestavení primárního vektoru z koncových momentů.
5.Analýza prutové soustavy, sestavení rovnic, lokalizace.
6.Dokončení řešení prutu – výpočet vnitřních sil a deformací na prutech. Určení reakcí a kontrola řešení.jiná verze sestavení rovnic.
7.Zvláštnosti řešení pravoúhlých rámů a spojitých nosníků. Jiná varianta sestavování rovnic.
8.Příhradový nosník řešený deformační metodou.
9.Využití tvarové symetrie. Pružně poddajné připojení prutu
10.Prostorové prutové systémy.
11.Nelineární problém, teorie druhého řádu, stabilita.
12.Základy metody konečných prvků.
13.Základy stavební dynamiky.

Cíl

Objasnit princip deformační metody výpočtu staticky neurčitých konstrukcí. Naučit používat zjednodušenou deformační metodu pro výpočty staticky neurčitých prutových soustav a rámových konstrukcí včetně vlivu náběhů, pružně poddajného připojení a pohyblivého zatížení.
Informovat o řešení nelineárních úloh, teorii druhého řádu a výpočtech stability rámových konstrukcí.
Seznámit s metodou konečných prvků a stavební dynamikou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor