Detail předmětu

Statika stavebních konstrukcí (1)

FAST-D29Ak. rok: 2019/2020

Základní předpoklady pro modely konstrukcí. Řetězovka a vláknový polygon. Zatížení konstrukcí. Vliv nahodilého zatížení. Výpočet extrémních hodnot vnitřních sil, princip virtuálních prací – aplikace na výpočet deformace příhradových konstrukcí. Silová metoda – jednoduché staticky neurčité nosníky, spojitý nosník, rovinné rámy, rovinné oblouky, příhradové konstrukce. Využití symetrie.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

Lineární algebra, základy maticového počtu, řešení systémů lineárních algebraických rovnic, základy vektorového počtu, analytická geometrie, derivace funkce, neurčitý integrál, určitý integrál, aplikace integrálního počtu v geometrii a fyzice. Kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu, dynamika tuhých těles, mechanická energie, fyzikální práce a výkon, momenty setrvačnosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Bittnar, Z, Šejnoha, J.: Numerical Methods in Structural Mechanics. ASCE Press, New York 1996
Przemienski, J. S.: Theory of Matrix Structural Analysis. McGraw – Hill, New York 1968

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základní předpoklady pro modelování konstrukcí.Řetězovka a vláknový polygon.
2.Vliv nahodilého zatížení. Pohyblivé zatížení, příčinkové čáry statických veličin.
3.Vyhodnocení příčinkových čar.
4.Virtuální práce vnějších a vnitřních sil na prutu. Princip virtuálních prací.
5.Přetvoření prutových soustav metodou jednotkových sil.
6.Výklad silové metody. Volba staticky neurčitých veličin. Oboustranně a jednostranně vetknutý nosník.
7.Spojitý nosník – třímomentové rovnice.
8.Staticky neurčitý příhradový nosník.
9.Silová metoda – staticky neurčitý rovinný rám.
10.Využití symetrie při řešení rovinných konstrukcí silovou metodou.
11.Rovinný staticky neurčitý oblouk.
12.Vliv stlačení střednice oblouku a popuštění podpor.
13.Účinky rovnoměrné a nerovnoměrné změny teploty rámu.

Cíl

Naučit statickou analýzu staticky určitých rovinných příhradovin, přímých a zalomených rovinných nosníku,vláknového polynomu a řetězovky.
Vyhodnotit účinky zatížení stavebních konstrukcí včetně pohyblivých.
Objasnit princip virtuálních prací a věty o vzájemnosti virtuálních prací a výpočty deformací prutových soustav metodou jednotkových sil.
Seznámit se silovou metodou výpočtu staticky neurčitých konstrukcí a její aplikací naučit řešit rovinné staticky neurčité vetknuté nosníky, spojité nosníky, rovinné rámy včetně vlivu popuštění podpor.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning