Detail předmětu

Vybrané statě ze stavební mechaniky

FAST-5D9Ak. rok: 2019/2020

Lanové soustavy střešního a mostního typu. Metody statického řešení - geometrická a fyzikální nelinearita. Nelineární analýza ŽB nosníků předpjatých i nepředpjatých. Geometricky nelineární řešení ocelových konstrukcí. Stabilitní výpočty. Vliv imperfekcí. Vybrané statě z teorie plasticity a teorie mezní únosnosti konstrukcí. Aplikace na prutové a deskové konstrukce. Řešení irotropní a ortotropní desky pro variantní okrajové podmínky. Bodově podepřené desky. Postupné řešení pružnoplastického stavu desek přibližnými numerickými metodami a MKP. Optimalizační metody. Lineární programování. Simplexová metoda a její využití při řešení mezních stavů prutových konstrukcí. Opakované a střídavé zatížení prutových konstrukcí za mezí pružnosti.

Zajišťuje ústav

Ústav stavební mechaniky (STM)

Prerekvizity

základy stavební mechaniky a teorie pružnosti a plasticity, základy metody konečných prvků, infinitezimální počet, maticový počet, základy numerické matematiky

Doporučená nebo povinná literatura

Kolář a kol.: Výpočet plošných a prostorových konstrukcí metodou konečných. SNTL Praha 1979
Kolektiv: Plošné betonové konstrukce. CERM Brno 1998
Park, Gamble: Reinforced Concrete Slabs. John Wiley, New York 1980

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Lanové soustavy střešního a mostního typu.
2.Metody statického řešení - geometrická a fyzikální nelinearita.
3.Nelineární analýza ŽB nosníků předpjatých i nepředpjatých.
4.Geometricky nelineární řešení ocelových konstrukcí.
5.Stabilitní výpočty.
6.Vliv imperfekcí.
7.Vybrané statě z teorie plasticity a teorie mezní únosnosti konstrukcí. Aplikace na prutové a deskové konstrukce.
8.Řešení irotropní a ortotropní desky pro variantní okrajové podmínky.
9.Bodově podepřené desky.
10.Postupné řešení pružnoplastického stavu desek přibližnými numerickými metodami a MKP. Optimalizační metody.
11.Lineární programování.
12.Simplexová metoda a její využití při řešení mezních stavů prutových konstrukcí.
13.Opakované a střídavé zatížení prutových konstrukcí za mezí pružnosti.

Cíl

Lanové soustavy střešního a mostního typu. Geometrická a fyzikální nelinearita. Stabilitní výpočty. Vliv imperfekcí. Teorie plasticity a teorie mezní únosnosti konstrukcí. Optimalizační metody. Lineární programování. Simplexová metoda a její využití při řešení mezních stavů prutových konstrukcí. Opakované a střídavé zatížení prutových konstrukcí za mezí pružnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning