Detail předmětu

Betonové konstrukce montované a předpjaté

FAST-1L4Ak. rok: 2019/2020

Montované konstrukce - haly, skelety, objekty z plošných a prostorových dílců. Typy dílců (sloupy, střešní a stropní prvky, stěny). Skladba a detaily spojení.
Výpočty montovaných dílců a konstrukcí, spojovacích prvků, úchytů a závěsných ok.
Prostorová tuhost montovaných objektů. Speciální dílce a konstrukce.
Podstata předpjatého betonu. Vlastnosti použitých materiálů, způsoby vnesení předpětí do betonu, technologie výroby.
Předpětí a jeho změny. Analýza ohybového a smykového namáhání - únosnost a použitelnost. Stupeň předpětí. Použití předpjatého betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav betonových a zděných konstrukcí (BZK)

Prerekvizity

stavební mechanika, lineární pružnost, zatížení konstrukcí, dimenzování betonových prvků, navrhování prutových a plošných betonových konstrukcí

Doporučená nebo povinná literatura

Jílek, A.. Grenčík, Ľ., Novák, V.: Betonové konstrukce pozemních staveb, díl II A. SNTL/ALFA, Praha 1984
Leonhardt, F.: Vorlesungen über Massivbau. Springer-Verlag, Berlin 1983
Nilson, A. H., Darwin, D., Dolan, Ch. W.: Design of Concrete Structures. McGraw-Hill, New York 2004
Bažant, Z., Klusáček, L., Meloun, V.: Betonové konstrukce IV. Montované konstrukce pozemních staveb. VUT Brno 2003
Gartner, O., Kuda, R., Marek, F., Procházka, M.: Beton III.b. Montované konstrukční systémy objektů. VUT Brno 1987
Klusáček, L., Panáček, J., Štěpánek, P.: Betonové konstrukce. Předpjatý beton podle ČSN 731201. VUT Brno 1991
Végh, Ľ., Majdúch, D., Kuda, R., Krátký, J., Procházka, J.: Betonové konstrukce. VUT Brno 1990

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Halové systémy, rozdělení, konstrukční uspořádání, zatížení (stálé, vítr, sníh, jeřáby). Prvky montovaných hal (vazníky, průvlaky, sloupy, plášť), jejich styky a použití. Prostorová tuhost.
2. Vazníkové a bezvazníkové haly - způsob výpočtu.
3. Zásady navrhování a vyztužování jednotlivých prvků a jejich styků.
4. Montované patrové skelety, konstrukční řešení, prvky a jejich styky. Základní principy výpočtu. Vliv tuhosti styků na chování skeletů. Únosnost styků.
5. Působení stropních tabulí. Stabilita a tuhost s a bez ztužujících prvků.
6. Panelové soustavy, konstrukční řešení, výpočtová schémata. Dimenzování jednotlivých dílců a jejich styků.
7. Zajištění tuhosti panelových objektů. Výpočet ztužujících prvků. Prostorové soustavy.
8. Speciální dílce a konstrukce.
9. Konstrukční řešení a zásady navrhování základů montovaných objektů.
10. Zásady navrhování a použití spřažených konstrukcí u objektů pozemních staveb.
11. Dílce montovaných soustav ve stadiu výroby, dopravy a montáže. Výpočet úchytů a závěsných ok. Statické působení v montážním stádiu.
12. Základy navrhování prvků z předpjatého betonu - podstata, použité materiály, způsoby vnesení předpětí do betonu, technologie výroby.
13. Předpětí a jeho změny.
14. Analýza ohybového a smykového namáhání - únosnost a použitelnost.

Cíl

Osvojení znalostí o specifickém působení a navrhování montovaných betonových konstrukcí.
Porozumět chování předpjatých betonových konstrukcí a naučit se jednodušší předpjaté prvky navrhovat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning