Detail předmětu

Diplomový seminář (M)

FAST-CJ008Ak. rok: 2019/2020

V diplomovém semináři se studenti metodicky a odborně připravují na komplexní řešení zadaných témat svých diplomových prací. Postupy zpracování informací odborné literatury. Kompletace a hodnocení měřených dat, metodika zpracování teoretické a experimentální části diplomové práce. Interpretace a diskuse výsledků, validace.
V dalším časovém průběhu jsou individuálně vyhodnocovány výsledky s uplatněním publikovaných poznatků pracoviště, z domácí a zahraniční literatury, stejně tak jejich zpracování podle pokynů vedoucích diplomových prací. Pro sjednocení požadavků vedení ústavu na obsahovou úroveň a formální zpracování prací jsou ze strany vedení semináře organizovány konzultace. Jsou řešeny dále problémy technického zajištění případných opakování zkoušek a mimořádných situací v dokončovacích fázích diplomových prací, včetně mimořádných konzultací interních a zejména externích. Jsou řešeny organizační otázky spojené s cestami studentů mimo fakultu do výrobních a ostatních organizací. Jsou organizačně zabezpečeni konsultanti a zpracovatelé externích oponentních posudků.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí a dovedností souvisejících s problematikou zadané diplomové práce, seznámením se s technickými parametry laboratorních zařízení a specielními přístroji. Dále pak dovedností samostatně připravit experimentální práce a získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Prerekvizity

Metodické postupy zpracování dat, interpretace výsledků, aplikační SW produkty pro grafické práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti, související s problematikou zadané diplomové práce. Získávají informace z odborné literatury, studují tuzemské i zahraniční publikace. Seznámí se s technickými parametry laboratorních zařízení, naučí se pracovat se specielními přístroji. Naučí se provádět samostatně experimentální práce (navrhnout a vyrobit zkušební tělesa, provést komplex zkoušek fyzikálně mechanických a fyzikálně chemických vlastností), získané výsledky vyhodnotit a navrhnout další postup prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

    obor M , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor