Detail předmětu

Zdravotní technika

FAST-TD1Ak. rok: 2019/2020

Hygienické místnosti, vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, domovní plynovod a přípojky těchto instalací na veřejné řady.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student umět navrhovat běžná řešení zdravotně technických instalací.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukčních systémech budov (pozemní stavitelství). Konstrukce základů, nosných konstrukcí a střech. Základní znalosti hydrauliky.

Doporučená nebo povinná literatura

Ing. Čupr,CSc., Ing. Bartošová, Ing. Počinková, Ing. Vrána: Zdravotní technika pro kombinované studium. CERM Brno 2002
Novák R.: Instalace plynovodů pro učební obor instalatér. Sobotáles 2002
Racek,J. - Novák, V. - Antuška,J.: Výkresy zdravotních instalací pro SOU. Sobotáles 1995
Vrána J.: Voda a kanalizace v domě a bytě - instalatérské práce. Grada Publishing 2005

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

I. Vnitřní kanalizace - účel vnitřní kanalizace, zařizovací předměty, charakteristika odpadních vod, hydraulický výpočet pro dimenzování a posouzení kanalizačního potrubí, stokové sítě a objekty na stokových sítích, domovní kanalizační přípojky, vnitřní kanalizace – soustavy a rozdělení vnitřní kanalizace, zásady navrhování vnitřní kanalizace, dimenzování vnitřní kanalizace, provádění vnitřní kanalizace, přečerpávání odpadních vod, čištění odpadních vod.

II. Vnitřní vodovody, účel vnitřního vodovodu, vodovodní přípojky, požadavky kladené na vnitřní vodovod, rozdělení vnitřního vodovodu, trubní materiál na vnitřní vodovod, příprava a rozvod TUV, požární vodovod, dimenzování vnitřního vodovodu, zvyšování tlaku vody.

III. Domovní plynovody, plynná paliva, odběrná plynová zařízení, plynovodní přípojky, části domovního plynovodu, materiál domovních rozvodů plynu, Plynové spotřebiče, dimenzování domovního plynovodu.

Časový harmonogram:
Část I - říjen
Část II - listopad
Část III - prosinec
Aplikace získaných poznatků na konkrétní zadání - prosinec

Výuka probíhá formou konzultací.
Časový plán výuky je uveden ve směrnici děkana č. 11/2004.

Cíl

Studenti se naučí řešit vnitřní kanalizaci, vodovod a plynovod v různých typech budov. Naučí se řešit domovní přípojky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning