Detail předmětu

Fyzika

FAST-BD3Ak. rok: 2019/2020

Termika - základní pojmy, kinetická teorie plynů, termodynamika, fázové přeměny, přenos tepla, vyzařovací zákony.

Vedení tepla - první a druhý Fourierův zákon, ustálený termální stav, Newtonův ochlazovací zákon,tepelný tok ve stěnách, teplotní profil, vzduchové mezery,nehomogenní vrstvy, efektivní součinitel tepelné vodivosti, tepelné a elektrické obvody, dvourozměrný tepelný tok.

Fotometrie - fotometrické veličiny a jednotky, citlivost lidského oka na záření, záření bodového světelného zdroje, záření plošného světelného zdroje.

Denní osvětlení - model zimní zatažené oblohy, činitel denní osvětlenosti a jeho komponenty, prostup světla okny, Daniljukovy nomogramy, Wladramův diagram, BRS nomogramy, střední hodnota celkového činitele denní osvětlenosti, korekce na orientaci ke světovým stranám.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu základního kursu středoškolské matematické analýzy a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

SCHAUER Pavel: Termika a záření. FAST VUT Brno 1998
T. Ficker: Příručka stavební tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Akademické nakladatelství CERM 2004

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je založen na samostudiu podle tematických zadání učitelem.

Cíl

Základní fyzikální znalosti z termodynamiky, vedení tepla, fotometrie a denního osvětlení. Vytovření základny pro speciální předměty stavební tepelné techniky a denního osvětlení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning