Detail předmětu

Kovové a dřevěné materiály

FAST-0J6Ak. rok: 2019/2020

Posluchač se seznámí se strukturálními rozdíly a odlišnostmi těchto materiálů, tvarovými rozměry a druhovostí. Student tak získá přehled o základních fyzikálně-mechanických vlastnostech dřeva, makrostruktuře a mikrostruktuře dřeva, škůdcích dřeva, jeho výhodách a nevýhodách, seznámí se s jednotlivými dřevinami, ochranou dřeva, výrobkami ze dřeva a jejich zkoušením. U kovů pak s vlastnostmi a použitím kovů železných, neželezných a jejich slitin, jejich využitím, problematikou koroze a ochranou kovů a v neposlední řadě se zkoušením kovů.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

základní mechanické vlastnosti, základní fyzikální vlastnosti, způsob užití stavebních materiálů v konstrukcích

Doporučená nebo povinná literatura

Pluhař J. a kol.: Nauka o materiálech I. SNTL Praha 1989
Požgaj, A.: Štruktura a vlastnosti dreva. Príroda Bratislava 1993
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. Akad.vyd.CERM 2000

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení studentů s náplní předmětu, význam dřeva a obecné vlastnosti, druhy dřev, úpravy dřeva, základní druhy a typy dřevěného sortimentu
2. Fyziognomie dřevin, makroskopické znaky stromu, části stromu, řezy, plochy a směry ve dřevě kmene, makroskopická struktura dřeva
3. Vznik dřeva, mikroskopická struktura dřeva, dřevní elementy
4. Submikroskopická stavba buňky, chemické složení dřeva, chemické složení kůry, zpracování dřeva
5. Fyzikální vlastnosti dřeva
6. Mechanické vlastnosti dřeva a ovlivňující faktory
7. Vady a chyby dřeva
8. Ochrana dřeva proti biotickým a abiotickým činitelům, ochrana dřeva proti ohni
9. Kovy – rozdělení, vlastnosti, výroba železa, výroba oceli
10. Mechanické a fyzikální vlastnosti kovů, zkoušení kovů
11. Vliv přísadových prvků, druhy ocelí a jejich značení, betonářská ocel, tepelné zpracování ocelí, povrchové tvrzení
12. Vlastnosti jednotlivých druhů ocelí, koroze a ochrana proti korozi
13. Neželezné kovy, Technické slitiny

Cíl

Seznámení s kovovými a dřevěnými materiály, fyzikálně-mechanické vlastnosti, použití ve stavebnictví, makrostrukturní a mikrostrukturní stavba dřeva a kovů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning