Detail předmětu

Teoretické základy technologie

FAST-0J2Ak. rok: 2019/2020

Kurz zahrnuje výuku v oblasti pravděpodobnosti a základů matematické statistiky. Hromadná průmyslová výroba využívá vybrané statistiky pro hodnocení postupů výroby. Popisné statistiky, frekvenční tabulky a histogramy. Statistická analýza jedné nebo dvou proměnných, normální pravděpodobnostní graf. Počáteční analýza dat, kvartilové grafy, analýza rozptylu a kovariace. Testy shody rozdělení, kontrola kvality. Regrese jednoduchá a vícenásobná, lineární a nelineární. Neparametrické metody - testy Kolmogorova-Smirnova pro jeden a dva výběry. Odhady a testování hypotéz. Vzhledem k technologickému profilu kurzu jsou předloženy teoretické předpoklady vybraných technologických operací – třídění, mísící problém, předpoklady pro zajištění kvality výroby dle ISO.Přednášková část je doprovázena cvičením, které má zčásti výpočtový charakter.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Prerekvizity

Znalosti z oblasti stavebních hmot, matematiky, fyziky,statistiky

Doporučená nebo povinná literatura

Hátle, J., Likeš, J.: Základy počtu pravděpodnosti a matematické statistiky. SNTL Praha 1972
Hebák, P., Kahounová, J.: Počet pravděpodobnosti v příkladech. SNTL Praha 1978
Lamoš, F., Potocký, R.: Pravdepodobnosť a matematická štatistika. Alfa 1989

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Technologické procesy ve výrobě stavebních hmot, deterministické stavy a náhodné jevy
2) Statistická pravděpodobnost, zákon velkých čísel. Technologické parametry ve výrobě stavebních hmot
3) Náhodné veličiny v technologii výroby staviv
4) Popis náhodných veličin, jejich rozdělení dvou a více náhodných veličin
5) Základní a výběrový soubor v technologických procesech
6) Nejistota, nepřesnost a chyby experimentálních metod, parametry pro řízení technologického procesu, technická norma ISO 9001
7) Spojité a diskrétní typy náhodných veličin, vlastnosti datových souborů
8) Charakteristiky náhodných veličin, jedno a vícerozměrné náhodné veličiny
9) Korelační analýza, využití v praxi, plánování experimentu
10) Testování statistických hypotéz technických veličin, bodový a intervalový odhad, spolehlivost
11) Technologické procesy, stavy procesu, Markovovské řetězce
12) Statistické zákonitosti rozdělení počtu zrn v rozemleté látce, základní technologické parametry, BRR-diagram
13) Statistický popis třídicího procesu separace zrn (velikost, tvarové vlastnosti. Problematika míšení surovinových směsí, přípustnost řešení

Cíl

Využití pravděpodobnostního počtu a statistické teorie v podmínkách technologického a výrobního procesu stavebních materiálů, kontroly užitných vlastností staviv.
Využití zákonitostí kompozice surovinových směsí, technologické zpracování, parametrizace dílčích procesů výroby, využití teorie front.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor