Detail předmětu

Spolehlivost 1

FSI-XS1-KAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky ze spolehlivosti technických systémů. Je kladen důraz na pochopení začlenění spolehlivosti do kvality systémů. Student je seznámen s terminologií ve spolehlivosti, dále s normami a legislativou z oblasti spolehlivosti a rovněž s managementem spolehlivosti. Značná pozornost je věnována ukazatelům spolehlivosti a predikční analýze. Je také podrobně popsána spolehlivost neopravovaných a opravovaných systémů a jsou v návaznosti na predikční analýzy spolehlivosti vybrané metody ve zvláštní kapitole důkladně rozebrány. Není zapomenuto na prostředky zvyšování spolehlivosti, údržbu systémů, zkoušky spolehlivosti a informační systémy spolehlivosti. Výuka předmětu je doplněna cvičením, kde jsou všechna probíraná témata náležitě na příkladech z průmyslové praxe procvičena. Ve cvičeních je také vedena diskuze k získaným výsledkům a závěrům.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní znalosti z oblasti spolehlivosti technických systémů, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského.

Doporučená nebo povinná literatura

MYKISKA,Antonín. Bezpečnost a spolehlivost technických systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2006,206 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta strojní. ISBN 80-01-02868-2.
NOVÁK,M.; ŠEBESTA,V.; VOTRUBA, Z. Bezpečnost a spolehlivost systémů. 1. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2001, 150 s. Učební texty ČVUT v Praze. Fakulta dopravní. ISBN 80-01-02331-1.
KARPÍŠEK,Zdeněk. Matematika IV, statistika a pravděpodobnost. 3. doplněné vydání. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2007. 170 s. ISBN 978-80-214-3380-9.
SUMMERVILLE, N. Basic Reliability: An Introduction to Reliability Engineering. AuthorHouse, 2004. 136s. ISBN 978-1418424183.
MOUBRAY, J. Reliability-Centered Maintenance. A Butterworth-Heinemann Title. 1999. 440 s. ISBN 978-0750633581.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět se skládá ze cvičení a přednášek. Cvičení je ukončeno zápočtem (je udělován ve 13. výukovém týdnu). K jeho získání je nutná 100% účast na cvičení a dále aktivita ve cvičení. Student zpracuje k zápočtu samostatnou práci v předepsaném rozsahu a kvalitě, téma práce si vybere na začátku semestru. Práce musí být odevzdána v písemné formě a učitelem zkontrolována a uznána. Zkouška je realizována písemným testem, student může z tohoto testu získat až 100 bodů. Hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání teoretických a praktických znalostí z oblasti spolehlivosti technických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována ve cvičeních z hlediska účasti a aktivity. Předpokládá se 100% účast na cvičeních, v případě nepřítomnosti je student povinen výuku nahradit, způsob náhrady určí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-K magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Kvalita a spolehlivost, definice spolehlivosti
2.Terminologie ve spolehlivosti
3.Normy z oblasti spolehlivosti
4.Management spolehlivosti
5.Ukazatele spolehlivosti
6.Predikční analýzy spolehlivosti
7.Spolehlivost neopravovaných systémů
8.Spolehlivost opravovaných systémů
9.Vybrané metody analýz spolehlivosti
10.Prostředky zvyšování spolehlivosti
11.Provozní spolehlivost, požadavky na spolehlivost
12.Údržba systémů
13.Zkoušky spolehlivosti, informační systémy spolehlivosti

Řízené samostudium

35 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do spolehlivosti, definice spolehlivosti
2.Normy z oblasti spolehlivosti
3.Ukazatele spolehlivosti neopravovaných systémů
4.Ukazatele spolehlivosti opravovaných systémů
5.Analýza spolehlivosti, rozbor analýz spolehlivosti
6.Analýza spolehlivosti, rozbor analýz spolehlivosti
7.Prostředky zvyšování spolehlivosti
8.Provozní spolehlivost
9.Údržba systémů