Detail předmětu

Dějiny umění 19. - 20. století

FSI-YU4Ak. rok: 2019/2020

Studium vývoje výtvarného umění, architektury, uměleckých řemesel a designu v 19. a 20. století- neoklasicismus, historický romantismus, Arts and Crafts, impresionismus, postimpresionismus, symbolismus, secese, avantgardní směry, dadaismus, surrealismus, Bauhaus, akční malba, op-art, pop-art, konceptuální umění, postmoderna. Pozornost je věnována také českému modernímu umění a vývoji architektury a sochařství ve 20. století.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je orientace v historii výtvarného umění v období novověku. Znalost podstaty, charakteristik a významných zástupců jednotlivých směrů.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění a uměleckých řemesel od počátků až do konce 18. stol.

Doporučená nebo povinná literatura

GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
BEARD, Lee. The art book. New ed.; 2nd ed. rev., expanded and updated. New York: Phaidon Press, 2012. ISBN 0714864676.
LUCIE-SMITH, Edward. Artoday. London: Phaidon, 1995. ISBN 978-0714832012.
HUYGHE, René. Larousse, Umění a lidstvo. Praha: Odeon, 1974. ISBN AS93001.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem. Brno: Vysoké učení technické, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
PIJOAN, José. Dějiny umění 8-12. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.
VANĚK, Jiří. Dějiny umění ve výtvarné kultuře západní tradice. Praha: ARSCI, 2017. ISBN 978-80-7420-052-6.
SPARKE, Penny. A century of design: design pioneers of the 20th century. Hauppauge, NY: Barron's, 1998. ISBN 9780764151224.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje znalosti vývoje výtvarného umění daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí historie a teorie výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu 19. a 20. století. Orientace v historii umění patří k základní výbavě průmyslového designéra jako možný inspirační zdroj pro jeho vlastní tvorbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučovaná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-PDS-P bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Umění I. pol. 19. století - neoklasicismus a empír;
2. Umění I. pol. 19. století - romantismus;
3. Umění I. pol. 19. století - realismus;
4. Umění I. pol. 19. století – české umění 19. století, výrazné osobnosti;
5. Umění II. pol. 19. století - hnutí Arts and Crafts, oficiální umění;
6. Umění II. pol. 19. století - impresionismus;
7. Umění II. pol. 19. století - postimpresionismus, symbolismus;
8. Umění II. pol. 19. století - secese;
9. Umění I. pol. 20. století - avantgardní směry počátku 20. století; (fauvismus, expresionismus, kubismus, futurismus a metafyzická malba, abstraktní umění);
10. Umění I. pol. 20. století - doba meziválečná (dadaismus, surrealismus, Bauhaus);
11. Umění po II. sv. válce (akční malba, op-art, pop-art, konceptuální umění, postmoderna);
12. Vývoj architektury 1. pol. 20. století;
13. Vývoj sochařství 20. století, fotografie 20. století, nejnovější trendy ve výtvarném umění a architektuře.

eLearning