Detail předmětu

Prostředky automatického řízení

FSI-VAU-AAk. rok: 2019/2020

1) Elektrické prostředky:
V kurzu jsou probrány prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení , tj. snímače, členy pro přenos a transformaci signálů, ústřední členy regulátorů a akční členy. U těchto prostředků je vysvětlen princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení. Zvýšená pozornost je věnována analogovým regulátorům a jejich realizaci pomocí operačních zesilovačů.

2) Tekutinové prostředky:
Kurz je věnován pneumatickým a hydraulickým prostředkům automatického řízení. Látka je rozdělena do dvou částí, první se zabývá teoretickým principům, druhá praktickým použitím. Studenti se seznámí s různými typy senzorů, akčních členů a ostatními částmi tekutinových systémů. Teoretické znalosti jsou pak aplikovány v praktické části kurzu. Praktické použití je ukázáno v laboratoři na jednoduchých úlohách řízení.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu a základních teoretických i praktických znalostí o volbě a použití snímačů, elektrických akčních členů, řídicích systémů a komunikačních sběrnic pro měření a řízení.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Thomas, C.: Sensor Fusion - Foundation and Applications, InTech, 2011
Němec, Z.: Prostředky automatického řízení, elektrické. Sudijní opora oboru Aplikovaná informatika a řízení. VUT Brno, FSI, ÚAI.
Beneš, P. a kol.:Automatizace a automatizační technika, díl 3- Prostředky automatizační techniky. Computer Press, Praha, 2000.
Isermann, Rolf: Mechatronic systems—fundamentals, Springer Netherlands, 2008
Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy.
Debeljkovic, D: Time-Delay Systems, InTech, 2011
FESTO Didactic: Pneumatické řídicí systémy.
Mitchell, H.B: Multi-Sensor Data Fusion - An Introduction, Springer - Verlag, 2007
FESTO Didactic: Úvod do řízení programovatelným automatem.
LabVIEW Measurements Manual, National Instruments, April 2003 Edition, Part Number 322661B-01, dostupné z www.ni.com
Rey, G.R., Muneta L. M: Modelling Simulation and Optimization, InTech, 2010
Škopán, M.: Hydraulické pohony strojů. Studijní text - sylabus, VUT Brno, 2004.
Fraden, Jacob: Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs and Applications (3rd Edition), Springer - Verlag, 2004
Isermann, Rolf: Mechatronic systems—fundamentals, Springer Netherlands, 2008.
Balátě, J.: Technické prostředky automatického řízení. Praha, SNTL 1986.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: účast na cvičeních, absolvování daných laboratorních úloh.
Požadavky na zkoušku, elektrické prostředky: Požadavky na zkoušku: základem je písemná část s odpověďmi na 12 otázek z látky, obsažené v přednáškách.
Požadavky na zkoušku, tekutinové prostředky: základem je písemná část na 2 otázky z přednášek a 1 otázku z laboratorního cvičení.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

.

Cíl

Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních možnostech jednotlivých členů řídicích obvodů. Posluchač bude schopen obsluhovat, seřizovat a eventuálně navrhovat obvody automatického řízení.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s dílčími členy obvodu automatického řízení a jejich řešením, funkcemi a využitím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškaní výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2E-A magisterský navazující

    obor M-IND , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program M2I-Z magisterský navazující

    obor M-STI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, všeobecné vlastnosti prostředků automatického řízení
2. Snímače
3. Členy pro transformaci signálů
4. Přenos informací (signálů, údajů)
5. Regulátory a ústřední členy regulátorů
6. Akční členy

Laboratoře a ateliéry

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení s ukázkami prostředků automatického řízení
2. cvičení s měřením vlastností relé
3-6. cvičení identifikace regulované soustavy
7-12. cvičení s ukázkami různých regulačních obvodů
13. diskuse, shrnutí.
.

eLearning