Detail předmětu

Ateliér - bakalářský projekt

FSI-6APAk. rok: 2019/2020

Podle individuálního zadání bakalářské práce studenti zpracovávají komplexní designérský projekt střední obtížnosti včetně výkresové dokumentace. Práce obsahuje skici, variantní návrhy, vizualizace a finální prezentační poster. Součástí řešení jsou volitelné koncepční modely, povinný finální model ve vhodném měřítku a průvodní zpráva v návazností na předmět „Seminář k bakalářské práci“.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti prokážou schopnost komplexního zpracování designérského návrhu výrobku střední obtížnosti včetně prezentace dosažených výsledků.

Prerekvizity

Kompletní rozsah předchozího studia. Práce na bakalářském projektu je podmíněna návazností předmětů – nutné absolvování předmětů "Ateliér- průmyslový design I" a "Ateliér- průmyslový design II".

Doporučená nebo povinná literatura

DREYFUSS, Henry. Designing for people. New York: Allworth Press, 2003. ISBN 1581153120.
KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.
KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. c2012. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials. ISBN 978-80-260-0538-4.
PELCL, Jiří. Design: od myšlenky k realizaci = from idea to realization. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, c2012. ISBN 978-80-86863-45-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na zpracování bakalářské práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je povinná prezence v ateliéru v rozvrhovaných hodinách a individuální konzultace s vedoucím práce. Hodnotí se přístup k danému úkolu, úplnost a kvalita zpracování jednotlivých etap práce i odevzdání zadaných výstupů ve stanovených termínech. Výsledné hodnocení se skládá z hodnocení projektů. Celkem je možno získat až 100 bodů.
Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je vypracovat komplexní bakalářský projekt, návrh designu výrobku střední obtížnosti, dle individuálního zadání bakalářské práce. Při zpracování tématu budou využity zkušenosti získané během dosavadního studia. Základem návrhu je hlubší seznámení se zadaným tématem, analýza problematiky z pohledu funkčního, estetického i technického a správné stanovení vzájemných vazeb systému člověk-stroj-prostředí. Cílem je také prověřit úroveň doposud získaných znalostí a dovedností v oblasti digitálního zpracování návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhu. Stanovení způsobu náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, letní semestr, 10 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ateliér

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Upřesnění zadání (návrh designu průmyslového nářadí, nástroje nebo zařízení);
2. Analýza, ověření podkladů, informací;
3. Přípravné kresby, skici a varianty;
4. Práce na návrzích řešení, výběr (konzultace);
5. Finalizace kresebných studií, event. ověřovací koncepční model;
6. Vypracování kresebných podkladů v měřítku;
7. Výběr finálních návrhů;
8. Vizualizace, zpracování návrhů do výsledných posterů, příprava pro tvorbu fyzického modelu v daném měřítku;
9. Vizualizace, dokončení výkresové dokumentace v měřítku;
zahrnutí do textové části projektu (průvodní zprávy);
10. Vypracování fyzického modelu – designérská maketa;
11.Tvorba fyzického modelu v daném měřítku;
12.Tvorba fyzického modelu v daném měřítku;
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu.

Vedení bakalářské práce

91 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Specifikace tématu dle zadání práce a pokynů vedoucího;
2. Seznam dosavadních zdrojů;
3. Skici variantních návrhů - konzultace;
4. Skici variantních návrhů - konzultace;
5. 3D modely variantních návrhů - konzultace;
6. 3D modely variantních návrhů - konzultace;
7. Výběr finálních návrhů - konzultace;
8. Finální varianta - korekce tvaru, detaily, ergonomie;
9. Finální varianta - barevnost, grafika;
10. Poster;
11.Fyzický model – designérská maketa;
12.Fyzický model – designérská maketa;
13. Odevzdání kompletního bakalářského projektu.

eLearning