Detail předmětu

Ergonomie

FSI-YERAk. rok: 2019/2020

Základem předmětu je porozumění všem aspektům systému člověk-stroj-prostředí s cílem jejich implementace do návrhu designérského díla, se zvláštním zřetelem na užitnost a bezpečnost soustavy. Studenti aplikují získané znalosti na úkolech modelujících situace spojené s užíváním a obsluhou předmětů a strojů s cílem optimalizace pozice člověka v řešených pracovních i nepracovních činnostech. Naučí se přizpůsobit navrhovaný design schopnostem, možnostem, potřebám i omezením uživatele.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získání znalostí o člověku, o optimalizaci psychofyzické zátěže člověka, o pracovním prostředí, soustavě ovladačů a sdělovačů, o zásadách pro tvorbu prostoru, o bezpečnosti práce a metodickém postupu konstruování. Studenti získané znalosti uplatní v projektech zadávaných v rámci ateliérové tvorby.

Prerekvizity

U studentů se předpokládá základní orientace v problematice biologie člověka, fyziky, statistiky a základů konstruování. U biologie a fyziky postačí středoškolská úroveň znalostí, u statistiky a základů konstruování znalosti v rozsahu učiva probíraného v rámci vysokoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

KRÁL, Miroslav. Ergonomie a její využití v technické praxi II: Normativy ledského těla. Biomechanika a bioenergetika. Ostrava: Alexandr Vávra-Vava, 1998. ISBN 80-86168-04-2. (CS)
CHUNDELA, Lubor. Ergonomie. 3. vyd. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. ISBN 978-80-01-05173-3.
RUBÍNOVÁ, Dana. Ergonomie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 80-214-3313-2.
SANDERS, Mark S. a Ernest J. MCCORMICK. Human factors in engineering and design. 7th ed. New York: McGraw-Hill, c1993. ISBN 0-07-054901-x.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie ergonomie. Cvičení jsou zaměřena na praktické aplikace v zadáních modelujících základní ergonomické situace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: prezence ve cvičení, odevzdání všech zadaných a zkorigovaných prací nejpozději jeden pracovní den před konáním zkoušky, kombinovaná zkouška- písemná a ústní. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí potřebných pro navrhování a modernizaci průmyslových výrobků a pracovního prostředí. Úkolem je vést studenty k antropocentrickému přístupu v designérské tvorbě, k systémovému řešení vztahu člověk-stroj-prostředí. Cílem je formulování požadavků na vztah člověka k libovolnému produktu, k respektování jeho rozměrů, psychofyziologických možností i limitů ve vztahu k vykonávané činnosti pracovního i nepracovního charakteru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná. Výuka probíhá dle týdenních plánů rozvrhů. Stanovení způsobů náhrady zmeškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Ergonomie - definice, základ, přínos, cíl;
2. Antropometrické a psychofyziologické parametry člověka;
3. Počitky a vjemy, reflexy a reakční časy;
4. Psychologické vlastnosti člověka, výkonnost, organizace práce;
5. Člověk a stroj - přednosti člověka, přednosti stroje, rozměrové řešení stroje;
6. Pracovní poloha, pohybový prostor, zorné podmínky;
7. Nářadí a pomůcky, zásady a kritéria pro návrh hmatníků. Sedadla;
8. Ovladače. Sdělovače. Vztahy mezi ovladači a sdělovači, řešení soustavy ovladačů a sdělovačů;
9. Člověk a prostředí - klimatické podmínky, osvětlení, hluk, vibrace a otřesy;
10. Bezpečnost práce;
11. Interiér – bydlení, zónování domu/bytu, fyzikální vlastnosti prostoru, dispoziční řešení;
12. Prostory bytové a komunikační, požadavky na společenské, klidové i provozní prostory;
13.Účinky barev na člověka, třídění a význam barev, barevné řešení výrobků. Ergonomie pro handicapované.

Ateliér

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výroba figuríny 5%, 50%, 95% v měřítku 1:5 a 1:10;
2. Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, analýza tématu, skici;
3. Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, skici;
4. Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, varianty;
5. Ergonomické parametry I.- ergonomické řešení sedadel, vizualizace;
6. Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, analýza tématu, skici;
7. Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, skici;
8. Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, varianty;
9. Ergonomické parametry II.- ergonomické řešení stroje, vizualizace;
10. Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí, analýza tématu, skici. Test;
11. Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí, skici;
12. Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí, varianty;
13. Ergonomické parametry III.- ergonomické řešení prostředí. vizualizace.

eLearning