Detail předmětu

Dějiny umění do 14. století

FSI-YU1Ak. rok: 2019/2020

V předmětu jde o seznámení s počátky dějin umění . Úvod do oborů výtvarného umění a jejich charakteristika, umění a řemesla, periodizace, charakteristika slohu, základní pojmy (realistický, naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, lineární, geometrický, organický...), prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla), Egypt, Mezopotámie, Kréta, Mykény, antické Řecko, umění Etrusků a Římanů.Umění starokřesťanské a byzantské, umění raného středověku (předkarolínské, karolínské), románské a gotické umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem předmětu je orientace v historii výtvarného umění až do 14. století se zaměřením na Evropu, znalost podstaty, charakteristik a významných zástupců jednotlivých směrů. Orientace v historii umění patří k základní výbavě průmyslového designéra jako možný inspirační zdroj pro jeho vlastní tvorbu.

Prerekvizity

Předpokládají se základní středoškolské znalosti historie výtvarného umění v období starověku, středověku, renesance, baroka a rokoka.

Doporučená nebo povinná literatura

GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
BEARD, Lee. The art book. New ed.; 2nd ed. rev., expanded and updated. New York: Phaidon Press, 2012. ISBN 0714864676.
HUYGHE, René. Larousse, Umění a lidstvo. Praha: Odeon, 1974. ISBN AS93001
PIJOAN, José.: Dějiny umění 1-8. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje znalosti vývoje výtvarného umění daného období, vztahy a souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100–90 / 1 / výborně // B / 89–80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79–70 / 2 / dobře // D / 69–60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59–50 / 3 / dostatečně //F / 49–0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí z historie a teorie výtvarného umění a uměleckých řemesel v období starověku a středověku. Předmět rozšíří a prohloubí znalosti studentů v historii umění od počátku až do 14. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod 1 - obory výtvarného umění a jejich charakteristika, užité umění, umění a řemesla, periodizace;
2. Úvod 2 - charakteristika slohu, základní pojmy (realistický, naturalistický, expresivní, abstrakce, kompozice, idealizace, lineární, geometr., organický...);
3. Prehistorické umění (paleolit, neolit, megalitické stavby, funkce, sochařství, malířství, řemesla);
4. Egypt, Mezopotámie;
5. Kréta, Mykény;
6. Antické Řecko;
7. Umění Etrusků a Římanů 1;
8. Umění Etrusků a Římanů 2;
9. Umění starokřesťanské, a byzantské;
10. Umění raného středověku (předkarolinské, karolinské);
11. Románské umění (architektura, sochařství, malířství, umělecká řemesla v evropských zemích a u nás;
12. Gotika (arch., sochař., malíř. a um. řemesla v evropských zemích);
13. Gotika (arch., sochař., malíř. a um. řemesla u nás).