Detail předmětu

Methodology of Scientific Work

FEKT-MPA-MVPAk. rok: 2020/2021

Předmět je koncipován jako praktické seznámení se základy psaní odborných a vědeckých textů a tvorby prezentací. Zahrnuje také přehled metod vědy a výzkumu a přehled finančních zdrojů pro výzkum v ČR a EU.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen diskutovat problematiku hodnocení vědecké práce, bude schopen sám vyhledávat potřebné informace ve vědeckých databázích (Web of Science, Scopus). Dále bude schopen rozebrat vědecký článek na podstatné části a bude umět tuto dovednost aplikovat v praxi, například při psaní vlastních publikací, technických zpráv apod. Dále se bude orientovat v oblasti financování výzkumu v ČR a EU.

Prerekvizity

Jsou požadovány obecné znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

R. A. Day: How to Write and Publish a Scientific Paper, Greenwood Press, 2006
J.W. Creswell: Research design. Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, SAGE Publications, 2014 (CS)
N. Walliman: Your research project. A step-by-step guide for the first-time researcher, SAGE publications, 2001 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti řeší individuální projekty, zaměřené na vyhledávání ve vědeckých databázích na Internetu. Projekty jsou hodnoceny a diskutovány se studenty.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Základy tvorby odborných textů.
2. Formální požadavky na odborný text.
3. Textové editory (MS Word, LaTeX, OpenOffice Writer).
4. Bibliografické citace.
5. Softwarové produkty pro správu citací (RefWorks, EndNote).
6. Informační zdroje na Internetu.
7. Prezentace výsledků výzkumu.
8. Vyhodnocení výsledků výzkumu pomocí statistických metod.
9. Výzkum a věda - charakteristiky.
10. Metodologie základního a aplikovaného výzkumu.
11. Klinické studie - cíle a rozdělení.
12. Fáze výzkumných projektů.
13. Granty a grantová podpora v ČR a EU.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentů orientaci v oblasti tvorby technických a vědeckých textů, v základní terminologii z oblasti vědy a výzkumu a ve způsobech financování vědy a výzkumu v ČR.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání a prezentace projektů je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-BIO magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor