Detail předmětu

Seminář k diplomové práci (M-ENI)

FSI-LSDAk. rok: 2019/2020

V rámci výuky jsou studenti seznámeni se základními pravidly tvorby závěrečných prací, jsou jim předány základní požadavky na závěrečné kvalifikační práce a informace o práci s literaturou a tvorbě citací. Náplní předmětu je i práce s dokumenty a prezentací v nástrojích MS Office a předání základních dovedností z rétoriky a mluveného projevu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou seznámeni s požadavky kladenými na jejich diplomovou práci. Následně budou uvedeny postupné kroky směřující k úspěšnému vypracování diplomové práce. Zpracované části závěrečných prací budou prezentovány v rámci seminářů.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu absolvovaného bakalářského a magisterského studia doplněné studiem literatury k tématu diplomové práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doc. Krbek, Závěrečný projekt, skripta VUT, 340 s.,1995
J. Krbek, B. Polesný, Závěrečný projekt, skripta VUT v Brně, 1995
KC Agrawal, Industrial Power Engineering Handbook, ISBN: 0-7506-7351-6, NEWNES, 2001
ČSN ISO 690-2(01 0197) Informace a dokumentace - Bibliografické citace. Praha: Český normalizační institut, 2000.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Práce studenta bude ohodnocena na základě zpracovaných úvodních částí diplomové práce v rozsahu stanoveným vedoucím diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s pravidly tvorby závěrečných prací a ukázka zefektivnění práce s pomocí nástrojů MS Office.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Jak začít?
2. Náležitosti závěrečných prací
3. Citace
4. Prezentace
5.-11 Individuální příprava
12. Prezentace tématu se ZV
13. zápočet