Detail předmětu

Radionavigace I

FSI-DRNAk. rok: 2019/2020

Předmět představuje první část tématiky JAA/EASA FCL-1, 062 (Radionavigace I). Obsahem jsou: Úvod do základů radiotechniky a šíření elektromagnetických vln. Dopplerův jev v radiotechnice.
Letecká rádiová navigační zařízení (rádiové zaměřovače a kompasy, nesměrové i směrové rádiové majáky, rádiové přibližovací a přistávací systémy). Pozemní letecké primární impulsní radary.
Letecký palubní radar, používaný v civilních letadlech. Pasivní radary.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalosti funkce a použití základních druhů rádiových navigačních zařízení a způsobů indikace jejich výstupních informací na palubě (Radionavigace I).
Znalosti obsahů relevantních částí dokumentů JAR a JEPPESEN.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost středoškolské fyziky a matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoreticalů Knowledge Manual, Oxford, 2006 (EN)
Vosecký, S.: Radionavigace - učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1(062 00), akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2006 (CS)
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition (EN)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, CERM, ISBN 978-80-7204-638-6, Brno 2009 (CS)
Aviationexam.com, JAA TEST PREP, 062 Radio Navigation, Edition 2010, Czech Republic (EN)
Aviationexam.com, JAA/EASA-FCL, 062 Radio Navigation, Edition 2013. (EN)
VOSECKÝ, S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, učebnice Univerzity obrany, Brno 1988 (CS)
KAYTON, M., FRIED, W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, ISBN 0 – 471 – 54795 – 6, New York 1996 (EN)
L.Kulčák a kol.: Zabezpečovací letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999 (CS)
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
- alespoň 80% účasti na cvičeních,
- dosažení alespoň 50% správných odpovědí v písemném testu.
Zkouška je písemná a ústní.
Kontroly výsledků výuky:
- průběžná kontrola znalostí jednotlivců při cvičeních a seminářích během semestru.
Klasifikace se řídí pravidly ETCS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Studenti se seznámí s účelem, použitím, principy činnosti a hlavními částmi používaných a perspektivních radionavigačních zařízení.
Pochopí možnosti jejich využití během vzletu, letu po trati a při přibližování na přistání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je téměř výhradně audiovizuální a vyžaduje přítomnost na přednáškách a cvičení. Zameškané hodiny je ve velmi omezeném rozsahu možno nahradit konsultacemi s vyučujícím nebo řízeným samostudiem pod vedením vyučujícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-PRP , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - kontrola úrovně předběžného vzdělání studentů (fyzika, radiotechnika; základy radiotechniky - opakování/seznámení).
2. Šíření elektromagnetických vln v atmosféře Země.
3. Využití Dopplerova jevu v letecké radiotechnice (měření GS a úhlu snosu; Doppler radar).
4. Letecké pozemní zaměřovače (VDF).
5. Letecký všesměrový maják (NDB); palubní automatický rádiový kompas (ADF).
6. Pozemní směrové rádiové majáky (VOR, DVOR).
7. Letecký přibližovací systém (ILS).
8. Letecký přistávací systém (MLS).
9. Základy radiolokace (základy impulsní techniky; druhy radarů).
10. Letecké primární přehledové impulsní radary.
11. Letecký palubní povětrnostní radar (AWR).
12. Pasivní radary (metoda TDOA; VERA, TAMARA, KOLCHUGA)
13. Rezerva (konzultace, cvičení, příprava na zápočet).

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Příklady z eltechniky (přepočty,modulace apod.).
2.Šíření vln v pásmech, ionosféra, odrazy.
3.Princip činnosti Doppler Navigator.
4.Měření azimutu letadla pomocí ADF. Indikace.
5.Funkce radiokompasu. Indikace. Požadavky JEPPESEN.
6.Funkce VOR. Indikace na palubě.
7.Princip činnosti DVOR, PVOR, TVOR a DME.
8.Princip ILS. Využití ILS. Indikace na palubě.
9.Princip MLS. Lomené trajektorie přiblížení. Přesnost.
10.Primární radary.
11.Sekundární radary.
12.Konzultace/příprava na test.
13.Zápočet - test.