Detail předmětu

Prostředky automatického řízení

FSI-VAUAk. rok: 2019/2020

1) Elektrické prostředky:
V kurzu jsou probrány prostředky automatického řízení, obsažené ve smyčce řízení , tj. snímače, členy pro přenos a transformaci signálů, ústřední členy regulátorů a akční členy. U těchto prostředků je vysvětlen princip, funkce, vlastnosti, parametry a konstrukční řešení. Zvýšená pozornost je věnována analogovým regulátorům a jejich realizaci pomocí operačních zesilovačů.

2) Tekutinové prostředky:
Kurz je věnován pneumatickým a hydraulickým prostředkům automatického řízení. Látka je rozdělena do dvou částí, první se zabývá teoretickým principům, druhá praktickým použitím. Studenti se seznámí s různými typy senzorů, akčních členů a ostatními částmi tekutinových systémů. Teoretické znalosti jsou pak aplikovány v praktické části kurzu. Praktické použití je ukázáno v laboratoři na jednoduchých úlohách řízení.

Výsledky učení předmětu

Získání přehledu a základních teoretických i praktických znalostí o volbě a použití snímačů, elektrických akčních členů, řídicích systémů a komunikačních sběrnic pro měření a řízení.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů automatického řízení.

Doporučená nebo povinná literatura

Němec, Z.: Prostředky automatického řízení, elektrické. Studijní opora oboru Aplikovaná informatika a řízení. VUT Brno, FSI, ÚAI.2016 Dostupné z http://www.fme.vutbr.cz/elearning... (CS)
Švarc, a kol.: Automatické řízení, CERM, Brno, 2011.
Kopáček, J.: Pneumatické mechanismy.
FESTO Didactic: Pneumatické řídicí systémy.
FESTO Didactic: Úvod do řízení programovatelným automatem.
Škopán, M.: Hydraulické pohony strojů. Studijní text - sylabus, VUT Brno, 2004.
Firemní literatura, katalogy a webovské stránky automatizačních firem.
Nilsson, J. W.: Electric Circuits. Addison-Wesley Publishing Company, 1990. (EN)
Balátě, J.: Technické prostředky automatického řízení. Praha, SNTL 1986.
Beneš, P. a kol.:Automatizace a automatizační technika, díl 3- Prostředky automatizační techniky. Computer Press, Praha, 2000. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky na zápočet: účast na cvičeních, absolvování daných laboratorních úloh.
Požadavky na zkoušku, elektrické prostředky: Požadavky na zkoušku: základem je písemná část s odpověďmi na 12 otázek z látky, obsažené v přednáškách.
Požadavky na zkoušku, tekutinové prostředky: základem je písemná část na 2 otázky z přednášek a 1 otázku z laboratorního cvičení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

.

Cíl

Získání přehledu o možnostech výběru, návrhu a aplikačních možnostech jednotlivých členů řídicích obvodů. Posluchač bude schopen obsluhovat, seřizovat a eventuálně navrhovat obvody automatického řízení.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s dílčími členy obvodu automatického řízení a jejich řešením, funkcemi a využitím.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Způsob nahrazování zameškaní výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-AIŘ , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod, všeobecné vlastnosti prostředků automatického řízení
2. Snímače
3. Členy pro transformaci signálů
4. Přenos informací (signálů, údajů)
5. Regulátory a ústřední členy regulátorů
6. Akční členy

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. cvičení s ukázkami prostředků automatického řízení
2. cvičení s měřením vlastností relé
3-6. cvičení identifikace regulované soustavy
7-12. cvičení s ukázkami různých regulačních obvodů
13. diskuse, shrnutí.
.

eLearning