Detail předmětu

Letecká navigační technika

FSI-OLNAk. rok: 2019/2020

Předmět OLN je určen pro bakaláře strojního inženýrství (ne – piloty), kteří nevlastní PPL a neabsolvovali žádný z předmětů pilotního kursu ATPL (BS Profesionální pilot).
Obsah předmětu:
Úvod do letecké navigace. Terminologie. Hlavní otázky a cíle letecké navigace. Používané metody. Navigační veličiny a jejich měření. Hlavní rysy konstrukcí navigačních prostředků a systémů. Zpracování výsledků navigačních měření. Směry a tendence rozvoje moderních leteckých navigačních zařízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní studentům pochopit základy letecké navigace. Seznámí je s principy činnosti a požadavky na konstrukce hlavních druhů navigačních prostředků a systémů. Definuje základní navigační prvky a možnosti jejich měření. Studenti také pochopí tendence dalšího rozvoje navigační techniky.

Prerekvizity

Znalost vysokoškolské matematiky a fyziky.

Doporučená nebo povinná literatura

Vosecký, S.: Radionavigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM s.r.o., Brno, 2011 (CS)
KULČÁK,L. a kol.: Zabezpečovacia letecká technika, Žilinská univerzita v Žilině, 1999.
PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980 VOSECKÝ,S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, Vojenská akademie v Brně, 1988
PŘIBYL,K., KEVICKÝ,D.: Letecká navigace, NADAS PRAHA, 1980.
GROVES, P.D.: Principles of GNSS, Inertial, And Multisensor Integrated Navigation Systems, ISBN - 13:978 - 1 - 58053 - 255 - 6, USA, BOSTON/LONDON ARTECH HOUSE 2008
VOSECKÝ,S. a kol.: Základy leteckých navigačních zařízení I a II, Vojenská akademie v Brně 1988, Fakulta strojního inženýrství v Brně
Aviationexam.com: JAA TEST PREP, 061 General Navigation, Edition 2010, Czech Republic
Kevický,D., Kalašová,A.: Satelitné navigačné systémy, Žilinská univerzita v Žiline, EDIS-vydavateľstvo ŽU, 2004, ISBN 80-8070-295-0
Kevický,D., Kulčák,L., Palička,L.: Koncepcia leteckých zabezpečovacích systémov, VŠDS Žilina 1995, ISBN 80-7100-209-7
JAA ATPL Theoretical Knowledge Manual, 061 General Navigation, Jeppesen, Oxford 2006
JAA ATPL, 062 Radionavigation, Theoreticalů Knowledge Manual, Oxford, 2006
Kayton, M.; Fried,W.R.: Avionics Navigation Systems, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1997, second edition
STAVOVČÍK, Boleslav: Obecná navigace, učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů dle předpisu JAR-FCL-1, CERM, s.r.o., Brno, 2008 (CS)
KULČÁK a kol.: Učebnice pilota vrtulníku II, ISBN 978-80-7204-638-6, CERM s.r.o., Brno, 2009 (CS)
KOLEKTIV AUTORŮ: Učebnice pilota, ISBN – 80 – 85280 – 89 – 2, Svět křídel, Cheb, 2003 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 80% účast na přednáškách a cvičeních a dosažení alespoň 50% bodů při hodnocení písemného testu. Podmínkou pro připuštění k ústní zkoušce je získání zápočtu. Klasifikace ústní zkoušky se provádí podle zásad Studijního a zkušebního řádu VUT.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit studenty s cíli a hlavními úkoly letecké navigace, řešenými v prostředí civilního letectví.
Naučit studenty analyzovat úlohy leteckých navigačních
zařízení, řešit navigační úlohy a objasnit funkce a základy konstrukcí všech druhů tradičních i moderních navigačních prostředků a systémů, využívaných v civilním letectví.
Nastínit způsoby spolupráce civilních LNZ s vojenskými
systémy v souvislosti s jejich využíváním ve společném
vzdušném prostoru a ukázat směry očekávaného dalšího
rozvoje leteckých navigačních zařízení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky i cvičení jsou povinné a účast je kontrolována třídní knihou (min. 80%). Odůvodněná nepřítomnost může být nahrazena konzultacemi a formou individuálně zadaných příkladů a témat k samostatnému zpracování. Nutno předložit nejpozději v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-LPR , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu Letecká navigace. Galaxie, Sluneční soustava. Země.
2. Navigační veličiny.
3. Souřadnicové soustavy používané v letecké navigaci.
4. Mapy pro leteckou navigaci.
5. Tratě letů.
6. Letecká navigační zařízení. Letecké navigační prostředky.
7. Letecké navigační systémy. Poloha letadla.
8. Měření navigačních veličin.
8. Chyby měření navigačních veličin.
9. Navigace výpočtem. INS. Tlaková navigace. RVSM.
10. Současné metody navigace letadel a ŘLP (RNAV, PBN).
11. Automatizované systémy navigace a řízení letu (FMS).
12. Komunikace v letecké navigaci (ATN; AFTN; AMS; AMSS; SSR).
13. Konzultace, rezerva; zápočet.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-3. Výpočet dlouhých vzdáleností.
4-7. Konstrukce kartografické sítě map v projekcích: gnomonické polární, stereografické polární a konformní kuželové Labertové.
8-11. Měření nebeského tělesa, konstrukce astronomické polohové čáry.
12-13. Parametry drah satelitů.