Detail předmětu

Tepelný management vozidel

FSI-QTEAk. rok: 2019/2020

Předmět Tepelný management vozidel seznamuje studenty s teoretickými základy přenosu tepla, které jsou následně aplikovány na problematiku chlazení pohonných jednotek motorových vozidel a systémy zajišťující tepelný komfort v kabinách dopravních prostředků.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní získat studentům znalosti z oblasti přenosu tepla a aplikovat je na problematiku chlazení spalovací motorů a úpravu vnitřního klimatu v kabinách dopravních prostředků.

Prerekvizity

Termomechanika, práce s PC.

Doporučená nebo povinná literatura

DALY, Steven. Automotive air-conditioning and climate control systems. 1st ed. Oxford: Butterworth Heinemann, 2006, 362 s. ISBN 0-7506-6955-1. (EN)
VAN BASSHUYSEN, Richard a Fred SCHÄFER. Internal combustion engine handbook: basics, components, systems, and perspectives. Warrendale, Pa.: SAE International, c2004, xxxix, 811 p., ISBN 07-680-1139-6. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které poskytují výklad základních teoretických znalostí z oblasti přenosu tepla a konstrukce zařízení pro chlazení pohonných jednotek a úpravu vnitřního mikroklimatu v kabinách automobilů. Výuka je doplněna laboratorními úlohami a výpočtovými cvičeními.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních a laboratorních měřeních. Celkové hodnocení předmětu bude provedeno na základě samostatně vypracované písemné práce, zaměřené na aplikaci získaných poznatků.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se současnými trendy v oblasti chlazení pohonných jednotek automobilů a se systémy pro vytápění, větrání, klimatizaci a tepelný management kabin dopravních prostředků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná. Kontrolu docházky provádí učitel. Nepřítomnost na cvičeních a jejich nahrazení řeší učitel individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tepelný management vozu – úvod
2. Přenos tepla – vedení tepla
3. Přenos tepla – nestacionární vedení tepla
4. Přenos tepla – žebrované povrchy
5. Tepelné výměníky – postup návrhu tepelných výměníků
6. Tepelné výměníky a jejich design
7. Zdroje tepla a thermal management v motorovém prostoru
8. Aplikace tepelných výměníků v motorovém prostoru
9. Kabina, tepelný komfort a služby poskytované HVAC systémy
10. Hodnocení tepelného komfortu v kabinách automobilů
11. Výzvy při řešení HVAC - klasické vozy, EV vozy
12. Chladicí cykly – princip činnosti chladicích zařízení
13. Chladicí cykly – konstrukce automobilních klimatizací

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Tepelná bilance motoru
2. Experimentální stanovení součinitele přestupu tepla
3. Tepelná bilance kabiny automobilu
4. Experiment – vyhřátí kabiny, hodnocení tepelného komfortu
5. Návrh (volba) tepelného výměníku
6. Experiment – účinnost chladicích zařízení