Detail předmětu

Tepelné turbíny I

FSI-LT1Ak. rok: 2019/2020

Předmět Tepelné turbiny I prohlubuje znalosti základních fyzikálních jevů a procesů při transformaci tepelné nebo tlakové energie na práci a obráceně při transformaci práce na tepelnou a tlakovou, získané v předmětu Lopatkové stroje. Studium vychází z poznání principů a vlastností přímých a nepřímých tepelných oběhů v pracovních látkách se změnou skupenství a bez změny skupenství. Dostatečná pozornost je věnována studiu jevů a konstrukčních možností k dosažení co nejvyšší účinnosti a spolehlivosti parních turbin, plynových turbin a turbokompresorů. Průběžně je poukazováno na souvislosti konstrukční, projekční, provozní, ekonomické a na ekologické dopady. Během studia jsou studenti seznamováni s vývojem znalostních bází a jejich uplatňování v konstrukci tepelných turbin a turbokompresorů, dosahovanými výsledky a výhledy do budoucna.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti porozumí podrobnějším teoriím a jejich využívání při návrhu a konstrukci tepelných turbin a turbokompresorů, naučí se provádět výpočty a projekční návrhy tepelných schémat s tepelnými turbinami, termodynamické a pevnostní výpočty a konstrukci stupňů tepelných turbin a vícestupňových parních a plynových turbin a turbokompresorů.

Prerekvizity

Základy termomechaniky a energetiky.

Doporučená nebo povinná literatura

KOUSAL, Milan. Spalovací turbíny, 1980. 2. vydání, přepracované. Praha: Nakladatelství technické literatury, n. p.
Traupel, W.: Thermische turbomaschinen, I, II, Springer-Verlag, Berlin, 1998
Kadrnožka, J.: Tepelné turbíny a turbokompresory, Cerm, Brno, 2004
MATTINGLY, Jack, HEISER, William, PRATT, David, Aircraft Engine Design, 2002. Second edition. Reston: American Institute of Aeronautics and Astronautics, ISBN 1-56347-538-3.
Cohen H., Rogers, C.: Saravanamutto H., Gas Turbine Theory, 1998
Ščeglajev, A., V.: Parní turbiny I, II, SNTL Praha, 1983
Kadrnožka, J.: Plynové turbiny a turbokompresory, VUT Brno, 1986
M. Boyce, Gas turbine Engineering Handbook, third edition, 2006, ISBN -13: 978-0-7506-7846-9.
D. Japkise, Centrifugal Compressor Design and Performance, 1996, ISBN 0-933283-03-2.
Alexander S. Leyzerovich, Steam Turbines for modern Fossil-Fuel power Plant, The Fairmont Press, Inc. 2008
HANSEN, Martin. Aerodynamics of wind turbines, 2008. Second edition. London: Earthscan Ltd., ISBN 978-1-84407-438-9.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: Aktivní účast na cvičení. Prokazování souběžného studia odpřednášené látky a snahy o využití poznatků z přednášek při řízené aplikaci na jednoduché úlohy v oblasti návrhu funkčních částí lopatkových strojů. Úspěšné zpracování zápočtové písemky.
Zkouška: Prověřuje se znalost využívaných fyzikálních zákonů a jejich aplikace v jednotlivých typech lopatkových strojů. Konstrukční řešení základních funkčních součástí lopatkových strojů a souvislost konstrukčního provedení a užitých vlastností těchto strojů. Vztah pracovních podmínek lopatkových strojů a jejich konstrukčního řešení.
Zkouška je písemná a ústní.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům pochopení základních principů, ale i podrobností jevů, které jsou spojeny s transformací tepelné nebo tlakové energie na mechanickou a obráceně, hledání konstrukčních a dalších opatření k využití žádoucích jevů a k potlačení nežádoucích jevů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápis účasti studentů na cvičeních do prezenční listiny, nahrazení zameškané výuky po individuální dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný
    obor M-ENI , 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-2. Tepelné turbíny a turbokompresory (představení).
3-4. 25. Parní turbína v technologickém celku.
5. Turbokompresor v technologickém celku.
6. Plynová turbína v technologickém celku.
7. Škrcení plynů a par.
8. Efekty při proudění vysokými rychlostmi.
9. Proudění plynů a par tryskami. Proudění plynů a par difuzory.
10-11. Konstrukce tepelných turbín a turbokompresorů.
12. Termodynamické vlastnosti pracovních látek.
13. Návrh stupně s přihlédnutím k prostorovému charakteru proudění.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1-3. Propočet tepelného schématu parní elektrárny s odběrem tepla.
4. Propočet tepelného schématu plynové turbiny.
5-6. Výpočtový a konstrukční návrh stupně ax. turbiny, ztráty, účinnosti.
7-8. Výpočtový a konstrukční návrh stupně radiaxiální turbiny, ztráty,účinnost.
9-10. Prostorové proudění ve stupni s dlouhými lopatkami.
11-12. Výpočtový a konstrukční návrh stupně plynové turbiny, ztráty, účinnosti.
13. Bilance spalovací komory.

Elektronické učební texty

ŠKORPÍK, Jiří. Zápočet a zkouška. 2019 (cs)

eLearning