Detail předmětu

Stroje pro stavbu komunikací

FSI-NSKAk. rok: 2019/2020

Předmět má studenty seznámit s technologií stavby komunikací a se stroji používanými při jejich výstavbě jako stroje pro úpravu povrchu, hutnící mechanismy, stroje pro stavbu betonových a živičných vozovek a s jejich konstrukčním řešením.

Výsledky učení předmětu

Student je schopen zvolit koncepci splňující technologické a technické požadavky stroje, specifikovat hlavní komponenty stroje a stroj projekčně řešit. Je schopen navrhnout optimální technologické sestavy strojů při výstavbě komunikací na základě znalostí jejich parametrů a technologických možností.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z fyziky, částí strojů a jejich mechanismů, fyziky materiálů a z předmětu stroje pro zemní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

JEŘÁBEK, Karel. Stroje pro zemní práce: Silniční stroje. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, 1996. ISBN 8070783893. (CS)
VANĚK, Antonín. Moderní strojní technika a technologie zemních prací. Praha: Academia, 2003. Česká matice technická (Academia). ISBN 8020010459. (CS)
VANĚK, A.: Moderní strojní technika a technologie zemních prací, Academia Praha, 2003, 526stran, ISBN 80-200-1045-9

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikace zápočtu a hodnocení studenta: Výborně (90-100 bodů), velmi dobře (80-89 bodů), dobře (70-79 bodů), uspokojivě (60-69 bodů), dostatečně (50-59 bodů), nevyhověl (0-49 bodů).

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem a úkolem kurzu je seznámit studenty s konstrukčním uspořádáním a hlavními technickými parametry hutnících strojů, strojů pro stavbu živičných a betonových vozovek, stroji pro opravy krytu vozovek a s automatizací u strojů pro stavbu komunikací. Seznámit se zásadami jejich navrhování a projektování při respektování technologických a technických požadavků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Udělení zápočtu je vázáno aktivní účastí ve cvičení a zpracování zadaných projektů. Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Klasifikace a konstrukce vozovek, materiály pro stavbu vozovek
2. Rozdělení strojů pro stavbu komunikací, dozery, technologie, konstrukční uspořádání
3. Grejdry, technologie, konstrukční uspořádání
4. Skrejpry, technologie, konstrukční uspořádání
5. Dampry, technologie, konstrukční uspořádání
6. Stabilizační frézy, technologie, konstrukční uspořádání
7. Základní principy zhutňování, technologie zhutňování zemin
8. Statické válce, pneumatikové válce, technologie použití, konstrukční uspořádání
9. Vibrační válce, technologie použití, konstrukční uspořádání
10. Stroje pro stavbu živičných a betonových vozovek, technologie, konstrukční uspořádání
11. Stroje pro opravy krytu vozovek, technologie, konstrukce
12. Automatizace strojů a zařízení pro stavbu vozovek
13. Podzemní komunikace, technologie stavby, stroje pro stavbu podzemních komunikací

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Stanovení křivky závislosti objemové hmotností zemin na vlhkosti
2. Stanovení tažné síly grejdru
3. Stanovení tažné síly hladkých statických válců
4. Výpočet průměrné hodnoty měrného tlaku
5. Určení průměru běhounu statického válce
6. Rozložení tlaků v kontaktním povrchu pneumatiky a zeminy
7. Optimální výška zhutňované zeminy pneumatikovými válci
8. Výpočet dynamických parametrů vibračních válců
9. Výpočet odporů finišeru pro stavbu živičných a betonových vozovek
10. Určení výkonu pro pohon sypacího zařízení rozmetadla.
11. Výpočet tažné síly skrejpru
12. Výpočet tažné síly silniční frézy
13. Stanovení periodické údržby