Detail předmětu

Mechatronické systémy v dopravních prostředcích

FSI-RMFAk. rok: 2019/2020

Předmět Mechatronické systémy v dopravních prostředcích II seznamuje studenty s pokročilými elektromechanickými, elektrickými, elektronickými a řídicími systémy těchto strojů a jejich vzájemnými interakcemi. Obsahem předmětu jsou především systémy řízení motorů dopravních prostředků, systémy pasivní a aktivní bezpečnosti, systémy jízdního komfortu, zabezpečovací systémy, informační, komunikační a navigační systémy a Evropská palubní diagnostika (EOBD).

Výsledky učení předmětu

Předmět Mechatronické systémy v dopravních prostředcích II umožňuje studentům získat základní teoretické znalosti níže uvedených systémů a jejich nejdůležitějších komponent a praktické dovednosti při obsluze a diagnostice jednoduchých poruch souvisejících s činností těchto systémů.

Prerekvizity

Základy dynamiky mechanizmů, základy měření neelektrických veličin, základní vlastnosti elektromotorů, základy výkonové elektroniky, základy diagnostiky, principy zpracování a přenosu dat.

Doporučená nebo povinná literatura

Vlk, F.: Elektronické systémy motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, nakladatelství a vydavatelství, Brno 2002
Vlk, F.: Elektronické systémy motorových vozidel. Prof. Ing. František Vlk, nakladatelství a vydavatelství, Brno 2002
Štastný, J., Remek, B.: Autoelektrika a autoelektronika. T. Malina, Praha 1997
Chapman, N.: Principles of Electricity & Electronics for the Automotive Technician, ISBN-10:1428361219, ISBN-13: 9781428361218, 2008.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je odevzdání samostatné práce dle zadaného tématu a absolvování testu z přednášené látky. Výsledná klasifikace je určena bodovým hodnocením dle Studijního a zkušebního řádu VUT. Body získávají studenti ve dvou okruzích: 1. Písemný test z přednášené látky, 0-50 bodů. 2. Kvalita samostatné práce, 0-50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu Mechatronické systémy v dopravních prostředcích II je seznámit studenty se pokročilými mechatronickými systémy v dopravních prostředcích. Úkolem předmětu je dosažení základních znalostí uvedené problematiky tak, aby studenti byli schopni aplikovat tato zařízení ve své hlavní profesi a orientovat se v široké tržní nabídce těchto produktů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovanou výukou je cvičení. Cvičení jsou povinná. Je kontrolována přítomnost na cvičení a je přezkušována úroveň znalostí. Nahrazování zameškané výuky je prováděno zadáním domácí práce na příslušné téma, úroveň zpracování této práce je vyhodnocena vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-MET , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přehled pokročilých systémů řízení motorů dopravních prostředků.
2. Systémy vstřikování benzinu.
3. Snímání a zpracování provozních dat zážehových motorů.
4. Motormanagement.
5. Systémy vstřikování nafty.
6. Řízení systémů vstřikování nafty.
7. Systému ABS/ASR.
8. Systémy ESP/EBS.
9. Systémy jízdního komfortu.
10.Zabezpečovací systémy.
11.Zádržné a ochranné systémy.
12.Informační a komunikační systémy.
13.Evropská palubní diagnostika EOBD.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Dekompozice systémů řízení motorů dopravních prostředků na dílčí mechatronické systémy.
2. Systémy vstřikování benzinu - konstrukce prvků.
3. Struktura provozních dat zážehových motorů.
4. Příklady motormanagementu (Bosch, Ford, Siemens).
5. Systémy vstřikování nafty - konstrukce prvků.
6. Varianty řídicích systémů vstřikování nafty.
7. Systémy ABS/ASR - konstrukce prvků.
8. Příklady systémů ESP/EBS.
9. Příklady systémů jízdního komfortu.
10.Zabezpečovací systémy – konstrukce prvků.
11.Zádržné a ochranné systémy – konstrukce prvků.
12.Informační a komunikační systémy – uspořádání prvků.
13.Evropská palubní diagnostika EOBD – chybové kódy.