Detail předmětu

Mechanické a hydraulické převody

FSI-QMHAk. rok: 2019/2020

Mechanické převody: řaditelné převodovky pracovních strojů, planetové převodovky, rozvodovky, diferenciály. Hydrostatické převody: prvky hydrostatických mechanismů - převodníky, prvky pro řízení tlaku, prvky pro řízení průtoku, prvky pro řízení směru průtoku, pomocné prvky, proporcionální prvky. Výpočet hydrostatických obvodů, rozběh a brždění, tepelná bilance. Hydrostatické obvody pracovních strojů. Hydrodynamické převody: hydrodynamické spojky a měniče.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu umožňuje získat studentům znalosti nezbytné k projektování a konstrukci zejména mobilních pracovních
strojů studovaného oboru. S ohledem na současné vývojové trendy získají a upevní si znalosti zejména z oblasti návrhu regulačních hydrostatických obvodů.

Prerekvizity

Před absolvováním tohoto předmětu musí mít student zvládnuty znalosti z technické mechaniky, fyziky, vyšší matematiky, částí strojů a jejich mechanismů, hydromechaniky a základů elektrotechniky.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠKOPÁN, M.:Hydraulické pohony strojů. Elektronické skriptum VUT FSI Brno, 2009 (CS)
Majmudar, R.S.: Oil Hydraulics Systems, McGraw-Hill 2003, ISBN 0-07-140669-7 (EN)
Pavlok, B. – Hružík, L. – Bova, M.: Hydraulická zařízení strojů. VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2007, 123 s. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách. Výuka je doplněna laboratorním cvičením. Součástí výuky mohou být exkurze do firem, které vyrábí nebo provozují zařízení z tématického okruhu výuky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičení, absolvování všech úloh a splnění podmínek průběžné kontroly.
Zkouška se skládá z části písemné a ústní.
Písemná část zkoušky je hodnocena 50 body, k připuštění
k části ústní je nezbytné získat alespoň 20 bodů. Ústní část
zkoušky je klasifikována samostatně a má na výsledné hodnocení
váhu rovnocennou s částí písemnou.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozvinutí a prohloubení znalostí studentů z oblasti částí a mechanismů strojů a hydraulických strojů
v aplikace na stavební a transportní stroje.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Podmínkou udělení zápočtu: aktivní účast ve cvičení, absolvování všech úloh a splnění podmínek průběžné kontroly. Účast ve cvičeních je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní prvky mechanických převodovek a jejich rozdělení.Planetová soukolí.
2. Složená ozubená soukolíVlnové a harmonické převody. Klouby a kloubové hřídele.
3. Třecí převody, variátory, převodovky pro pohon zdvih. strojů
4. Teorie hydrostatických mechanismů, rce kont., Ber. rce.
5. Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech
6. Přenos energie v hydrost. mechanismech - odpory H, R, D
7. Řazení odporů stejného a různého druhu, odporové sítě
8. Rozběh a brždění hydr. mechanismů, tepelný výpočet HO
9. Prvky HS mechanismů - převodníky a jejich parametry
10.Prvky pro řízení tlaku, směru a velikosti průtoku
11.Proporcionální prvky, pomocné prvky
12.Základy stavby hydrostatických mechanismů
13.Hydrodynamické převody, kombinované převody

Laboratorní cvičení

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

9.týden Charakteristiky převodníků a jejich využití v HS obvodech
10.týden Aplikace prvků pro řízení tlaku, směru a velikosti průtoku
11.týden Řízení parametrů hydraulického obvodu - rychlost

Cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. týden Návrh planetového soukolí včetně geometrických podmínek
2. týden Výp. křížového kloubu. Stupňové převodovky - převod. rozsahy
3. týden Motorbuben pá. dopravníku, motorkolo zemního stroje
4. týden Kapaliny hydrostatických obvodů a jejich vlastnosti
5. týden Hydraulické ztráty v hydrostatických mechanismech
6. týden Výpočet odporů proti pohybu, zrychlení deformaci
7. týden Výpočet rozběhu a brždění hydr. mechanismu
8. týden Tepelný výpočet hydrostatického mechanismu
12. týden Výpočet pracovních charakteristik hydraulických obvodů
13. týden Aplikace HD spojek a měničů v mobilních strojích, řízení

Elektronické učební texty

Hydraulické pohony strojů. VUT v Brně 2009. Elektronická skripta (cs)

eLearning