Detail předmětu

Konstruování strojů a strojních součástí

FSI-CKPAk. rok: 2019/2020

Konstrukční řešení strojních součástí, převodů a mechanismů pro zajištění spolehlivé funkce a dobrých provozních parametrů. Výpočty ověřující funkčnost z hlediska mezních stavů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení metod konstruování a výpočetní kontroly navržených strojních součástí, převodů a mechanismů, jejich dimenzování a stanovení spolehlivosti pro zadanou dobu technického života.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti základů konstruování, mechaniky těles a materiálových věd, které student získal v předcházejícím studiu na FSI.

Doporučená nebo povinná literatura

Shigley, J. E.; Mischke, Ch. R.; Budynas, R. G. Konstruování strojních součástí. Vyd. 1. Brno : Vysoké učení technické v Brně, nakladatelství VUTIUM, 2010. 1300 s. ISBN 978-80-214-2629-0 (CS)
Budynas, R.G., Nisbett, J.K.: Shigley's Mechanical Engineering Design. New York, The McGraw-Hill Companies, 12th edition, 2020, ISBN: 978-1-260-56999-5
Norton, R.L.: Machine Design: An Integrated Approach (3rd Edition), Prentice Hall, ISBN-13: 978-0131481909

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Absolvování dvou písemných testů v předem určených termínech, zpravidla v polovině a ke konci semestru. Kontrolní test je složen z pěti teoretických otázek (každá za čtyři body) a z tří výpočetních příkladů (každý za deset bodů). Podmínkou pro udělení zápočtu je získání alespoň 50 bodů souhrnně z obou testů. Maximální celkový počet bodů je 100. Výsledný počet bodů odpovídá klasifikaci podle stupnice ECTS. Student má nárok na jeden opravný test, jehož termín stanoví vyučující, obvykle ve zkouškovém období.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem kursu je naučit studenty konstruovat strojní součásti, převody a mechanismy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je povinná - tolerují se max. 2 absence. Jednotlivé přednášky jsou vystavěny na učebnici Konstruování strojních součástí. V průběhu přednášek vyučující odkazuje na konkrétní strany učebnice, které se vztahují k probírané látce. Uvedená učebnice je základním studijním materiálem pro přípravu na závěrečný test. V elektronickém systému Moodle budou dostupné zmenšené náhledy prezentací z přednášek.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-FIN , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinně volitelný
    obor B-MAI , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný
    obor B-PDS , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B3S-P bakalářský

    obor B-AIŘ , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do konstruování. Porušování způsobené statickým zatěžováním.
2. Únavové porušování způsobené proměnným zatěžováním.
3. Osy a hřídele. Spoje hřídele s nábojem.
4. Kontakt těles. Tření, mazání, opotřebení.
5. Šroubové a nýtové spoje.
6. Svarové a lepené spoje.
7. Mechanické pružiny.
8. Valivá a kluzná ložiska.
9. Úvod do převodů. Čelní ozubená, kuželová a šneková soukolí.
10. Řemenové, řetězové a lanové převody.
11. Hřídelové spojky a brzdy. Setrvačníky.
12. Mechanismy a pohony.
13. Shrnutí probírané látky.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-13. Ve cvičeních budou na konkrétních příkladech procvičena jednotlivá odpřednášená témata.

eLearning