Detail předmětu

Provoz a vodní hospodářství

FSI-LPVAk. rok: 2019/2020

Jeden ze závěrečných předmětů oboru, zaměřený na zásady provozování a odstraňování poruch tepelných klasických i jaderných energetických zařízení a teoretickou i užitou elektrárenskou chemii. Předmět vyžaduje znalost návrhu, projektu a konstrukce jednotlivých komponent energetických oběhů.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané obecné znalosti tvoří základní disciplínu nutnou pro řízení
provozu energetických zařízení a kontrolu provozních chemických režimů
v klasické, jaderné a průmyslové energetice.

Prerekvizity

Termomechanika, přenos tepla a látky, základy chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Bar, J.: Vodní hospodářství jaderných centrál, skripta VUT v Brně, 1988
Effenberger, H.: Dampferzeugerbetrieb und Aussenlagen, Leipzig,1998
Občinnikov, F.: Ekspluatacionnyje režimy VVER, Moskva,1988
Malý, J.: Chemie a technologie vody, skripta VUT v Brně, 1993
Mazel, L.: Vodárny a čistírny, skripta VUT v Brně, 1992
Dixon,S.L.:Fluid dynamics and Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Press, London 2005
Dixon,S.L.:Fluid dynamics and Thermodynamics of Turbomachinery. Pergamon Press, London 2005

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je realizováno formou exkurzí v energetických centrálách a výrobních závodech.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet: účast na exkurzích konaných v rámci předmětu a následný test
Zkouška: úspěšné absolvování bodového testu z elektrárenské chemie a základů provozu. Max. počet bodů 100, minimální počet ke zkoušce: 50.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámení se základními provozními stavy energetických zařízení klasických energetických výroben, najíždění a odstavování, aplikací teorie spolehlivosti a koncepcí spolehlivostního informačního systému a systému údržby. Budou seznámeni se základy teorie elektrárenské chemie, zařízeními k úpravě vod v energetice a provozní kontrolou chemických režimů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Prezence na cvičeních, náhrada zameškané výuky po individuální dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ENI , 2. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Najíždění a odstavování klasických energetických centrál.
2. Teorie spolehlivosti v energetice, spolehlivostní informační systém, příčiny, mechanismy a původci poruch. Příklady závažných poruch.
4. Tepelná hospodárnost, měrná spotřeba tepla bloku.
5. Dovolené namáhání součástí za vyšších teplot, materiály v energetice.
6. Provoz parních turbín.
7. Legislativa v energetice
8. Základy chemie vody
9. Technologie úpravy vody
10. Řízení a kontrola chemických režimů
11. Koroze a ochrana proti korozi
12. Čistota páry a jakost kotelní vody
13. Bubnové vestavby

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Výpočet spolehlivostních charakteristik energetických zařízení.
2. Exkurze do Siemensu.
3. Exkurze do tepláry Tábor.
4. Prohlídka demineralizační stanice v teplárně Brno.
5. Simulátor jaderně-energetického bloku.
6. Exkurze do PPC teplárny Červený mlýn v Brně.
7. Závěrečné hodnocení, zápočet.

eLearning