Detail předmětu

Kvalita hlavňových zbraní

FSI-XHZAk. rok: 2019/2020

Posluchač získá potřebný přehled o procesech, ve kterých vzniká a zabezpečuje se kvalita zbraní. Student porozumí obecným požadavkům na konstrukci hlavních částí malorážových zbraní. Dále je seznámen s právním systémem České republiky v oblasti hlavňových zbraní. Rovněž získá přehled o současné produkci základních typů krátkých a dlouhých palných zbraní v ČR a ve světě.

Výsledky učení předmětu

Předmět Kvalita hlavňových zbraní umožňuje studentům osvojit si základní poznatky o procesech, ve kterých vzniká a zabezpečuje se kvalita zbraní. Studenti jsou seznámeni s právním systémem České republiky v oblasti hlavňových zbraní. Studenti rovněž získají přehled o současné produkci základních typů krátkých a dlouhých palných zbraní v ČR a ve světě.

Prerekvizity

Obecné strojírenské znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

DYCKMANS, G. Fundamentals of Ballistics (E-book). http://e-ballistics.com/ (EN)
Allsop, D. and all. Brassey`s Essential Guide to Military Small Arms. Design Principles and Operating Methods. Brassey`s Publishers. London, Washington, 1997 (EN)
Popelínský, L. a Tesař, F. Československé a české malorážové zbraně a jejich život. Brno: Lynx, 2010. 176 s. ISBN 978-80-86787-46-6 (CS)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J. Quality of Weapons and Ammunition I. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7231-585-7 (EN)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J. Quality of Weapons and Ammunition II. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 86 s. ISBN 978-80-7231-610-6 (EN)
Hýkel, J. a Malimánek, V. Náboje do ručních palných zbraní. 2. Vyd. Praha: Naše vojsko, 2003. 547 s. ISBN 80-206-0641-6. (CS)
Fišer, M. a Balla, J. Malorážové zbraně, Konstrukce. Brno: Univerzita obrany, 2004, U-1337 (EN)
JANKOVÝCH, R. Hlavňové zbraně a střelivo. Brno: E-Skriptum VUT Brno, 2012. 115 s. ISBN 978-80-260-2384-5 (CS)
JURAN, J. M. a GODFREY, A. B. Juran's Quality Control Handbook. 5. ed. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 1999. ISBN 00-703-4003-X. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu (50%) a vypracované semestrální práce (50%). Míru zvládnutí dané problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu Kvalita hlavňových zbraní je naučit studenty rozumět a řídit procesy, ve kterých vzniká a zabezpečuje se kvalita zbraní. Dalším cílem je seznámení s právním systémem České republiky v oblasti hlavňových zbraní. Studenti rovněž získají přehled o současné produkci základních typů krátkých a dlouhých palných zbraní v ČR a ve světě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Cvičení jsou povinná a zápočet je udělen na základě zápočtového testu a vypracované semestrální práce. V případě omluvené absence na cvičení může student toto cvičení nahradit vypracováním referátu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konstrukce hlavňových zbraní – obecná klasifikace hlavňových palných zbraní, klasifikace malorážových zbraní
2. Funkční cyklus malorážové zbraně, funkční diagram a kinematicko-geometrický diagram samonabíjecí pistole, pušky a brokovnice
3. Kvalita hlavňových zbraní, základní terminologie
4. Životní cyklus hlavňových zbraní
5. Systémy managementu kvality hlavňových zbraní
6. Hlavní procesy systému managementu kvality uživatelů hlavňových zbraní. Formulace požadavků na hlavňovou zbraň
7. Požadavky na spolehlivost a bezpečnost hlavňových zbraní
8. Hlavní procesy systému managementu kvality výrobců hlavňových zbraní
9. Hlavně malorážových zbraní – obecné požadavky na konstrukci hlavně, konstrukční uspořádání vývrtu. Zabezpečování kvality hlavní ve výrobě
10. Závěry malorážových zbraní – závěry jednoranových a opakovacích zbraní, závěry samonabíjecích a automatických zbraní, závěrové uzly malorážových zbraní. Zabezpečování kvality závěrů ve výrobě
11. Mechanismy a systémy malorážových zbraní. Zabezpečování kvality mechanismů a systémy malorážových zbraní ve výrobě
12. Hlavňové zbraně v právním systému České republiky – kategorie zbraní
13. Státní ověřování kvality hlavňových zbraní

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Školení z bezpečnosti práce, praktický nácvik bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zadání semestrálních prací
2. Praktikum z malorážových zbraní – pistole.
3. Praktikum z malorážových zbraní - pušky
4. Praktikum z malorážových zbraní - brokovnice
5. Praktikum z malorážových zbraní – kombinované zbraně
6. Praktikum z malorážových zbraní – revolvery
7. Spolehlivost zbraní – výpočet ukazatelů spolehlivosti neopravovaných zbraní
8. Spolehlivost zbraní – výpočet ukazatelů spolehlivosti opravovaných zbraní
9. Bezpečnost zbraní – výpočet ukazatelů bezpečnosti zbraní
10. Praktikum z výroby hlavní, hodnocení kvality hlavní ve výrobě
11. Praktikum z výroby závěrů, hodnocení kvality závěrů ve výrobě
12. Praktikum z výroby mechanismů a systémů malorážových zbraní – hodnocení jejich kvality ve výrobě
13. Zápočtový test, odevzdání semestrálních prací a udělení zápočtu