Detail předmětu

Ekologie ve strojírenství

FSI-XESAk. rok: 2019/2020

Dopad průmyslových procesů na životní prostředí, jeho hodnocení a minimalizace; environmentální legislativa všeobecná a se zaměřením na oblast strojírenství; hodnocení vlivu strojírenských výrobků na životní prostředí.

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student/ka se orientuje v platné environmentální legislativě a je schopen posoudit možné dopady na životní prostředí průmyslových procesů a jejích minimalizaci.

Prerekvizity

Student/ka má znalosti odpovídající třem ročníkům fakulty strojního inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Kotovicová J. et al., Čistší produkce, MZLU Brno, 2003. (CS)
ČSN EN ISO 14006. Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu. Praha: Český normalizační institut, 2000. (CS)
ČSN EN ISO 14040. Management životního prostředí - Hodnocení životního cyklu - Principy a rámec. Praha: Český normalizační institut, 2006. (CS)
Kočí, V.: Posuzování životního cyklu: Life Cycle Assessment – LCA. Vyd. 1 - Chrudim: Vodní zdroje Ekomonitor, 2009. (CS)
Přáda, O.: Škodliviny a jejich odstraňování ve strojírenství, SNTL Praha 1976. (CS)
Rychliková, B. Průmysl a životní prostředí. 1. vydání. Ostrava, 1994. ISBN: 80-7042-076-6. (CS)
Rozman J., Sadovský P., Čermák D.: Diagnostika životního prostředí. VUT FEI, Brno 2000. (CS)
Stark, John. Product Lifecycle Management: Volume 1: 21st Century Paradigm for Product Realisation. 3rd edition. Switzerland: Springer, 2015. ISBN 978-331-9174-396. (EN)
Tan, Zhongchao. Air Pollution and Greenhouse Gases: From Basis Concepts to Engineering Applications for Air Emission Control. Singapore: Springer, 2014. ISBN 978-981-278-211-1. (EN)
Zákon 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou seminářů, které mají charakter výkladu teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na výpočet zátěži životního prostředí průmyslovými procesy pomocí softwaru Boustead Model. Součástí cvičení jsou rovněž prezentace semestrálních projektů studenty na vybrané téma, popřípadě exkurze do ekologického provozu.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení zápočtu: účast na všech cvičeních a exkurzích a prezentace semestrálního projektu na vybrané téma.
Výsledná známka z předmětu se skládá na 60% z hodnocení testu a na 40% z hodnocení semestrální práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámení studentů s vlivem průmyslových procesů na životní prostředí, včetně procesů tváření a obrábění a procesů výroby elektrické energie. Kromě toho budou studenti seznámeni se základními pojmy v oblasti ekologie a základní environmentální legislativou. Dalším cílem je úvod do teorie ochrany životního prostředí a seznámení s možnostmi hodnocení a minimalizace dopadů průmyslových procesů na životní prostředí. Hodnocení vlivu na životní prostředí je představeno metodou LCA (Life Cycle Assessment).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Semináře, cvičení a exkurze jsou povinné. Všechny absence nezávislé na jejich příčině musí být nahrazeny. Nahrazení je na dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Ekologická legislativa v oblasti strojírenství. Minimalizace dopadů na životní prostředí – IPPC (BAT, BREF).
2. Snížení emisí skleníkových plynů. Emisní povolenky.
3. Ekodesign.
4. Průmysl a životní prostředí.
5. Ekologie výrobních procesů obrábění a tváření.
6. Životní cyklus strojírenského výrobku.
7. LCA: definice cílů a rozsahu studie. Inventarizační analýza.
8. LCA: hodnocení dopadů na životní prostředí.
9. Kategorie dopadů na životní prostředí.
10. LCA: využití výsledků. Případové studie.
11. Environmentální značení.
12. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA), Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA).
13.Zápočet.

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznamení s Boustead Model.
2. Práce v SW Boustead Model (případová studie).
3. Práce v SW Boustead Model (případová studie).
4. Práce v SW Boustead Model (případová studie).
5. Práce v SW Boustead Model (případová studie).
6. Práce v SW Boustead Model (případová studie). Prezentace semestrálních projektů.
7. Práce v SW Boustead Model (případová studie). Prezentace semestrálních projektů.
8. Práce v SW Boustead Model (případová studie). Prezentace semestrálních projektů.
9. Práce v SW Boustead Model (případová studie). Prezentace semestrálních projektů.
10. Práce v SW Boustead Model (případová studie). Prezentace semestrálních projektů.
11. Práce v SW Boustead Model (případová studie). Prezentace semestrálních projektů.
12. Exkurze do ekologického provozu.
13. Zápočet.