Detail předmětu

Diplomový projekt I (M-KSI)

FSI-ZDPAk. rok: 2019/2020

Studenti v rámci kurzu zpracovávají projekt na zadané téma diplomové práce. Zadání jsou rozděleny na tři typy: výzkumná / vývojová konstrukční / vývojová designérská. Výzkumná práce je založena převážně na využití empirických metod (pozorování, měření, experiment). Vývojová konstrukční práce je zaměřena na návrh nebo úpravu konkrétního strojního uzlu nebo zařízení. Vývojová designérská práce se soustředí na originální tvarové a konstrukční řešení zařízení nebo výrobku. Každá diplomová práce je navázána na výzkumný či vývojový projekt řešený v rámci Ústavu konstruování nebo ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si prohloubí znalosti v oblasti dané tématem diplomové práce a získají zkušenosti, které jim pomohou samostatně řešit technické úlohy z praxe.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti odpovídající absolvovaným předmětům magisterského studia oboru Konstrukční inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

ŠIROKÝ, Jan. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3510-5. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní práce na diplomovém projektu a předložení prvních pěti vypracovaných kapitol diplomové práce dle aktuální struktury a formátu definovaných Ústavem konstruování.
Hodnocení bude uděleno na základě prezentace a čtyř odevzdaných kapitol diplomové práce. Kapitoly 2 a 3 mohou být použity z předchozího semestru, kapitoly 4 a 5 musí být vypracovány v rámci předmětu.
Dle typu práce, výzkumná / vývojová konstrukční / vývojová designérská, jsou to kapitoly:
4. Materiál a metody (výzkumná) / Koncepční řešení (vývojová konstrukční) / Variantní studie designu (vývojová designérská).
5. Výsledky (výzkumná) / Konstrukční řešení (vývojová konstrukční) / Tvarové řešení (vývojová designérská).
Textový rozsah kapitol musí odpovídat přibližně 60% rozsahu diplomové práce.
Student musí při prezentaci obhájit postup řešení, rozpracovanost tématu a dosavadní výsledky diplomové práce před tříčlennou komisí, jejímž členem je vedoucí práce. Hodnocení uděluje garant předmětu dle doporučení komise.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je procvičit a ověřit schopnosti studenta aplikovat teoretické poznatky při samostatné práci na zadaném inženýrském problému a ověřit úroveň schopností studenta formulovat dosažené dílčí výsledky a závěry při zpracování diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována prostřednictvím vedoucího diplomové práce. Pokud tento nebude s výsledky studenta spokojen, budou studentovi uloženy další úkoly pro zvýšení intenzity práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Oblasti studia jsou individuální; určuje vedoucí diplomového projektu. Je konzultována a kontrolována samostatná práce studenta se zaměřením na podrobné zpracování následujících kapitol diplomové práce dle řešeného typu práce:

Výzkumná práce
• Materiál a metody
• Výsledky
Vývojová konstrukční práce
• Koncepční řešení
• Konstrukční řešení
Vývojová designérská práce
• Variantní studie designu
• Tvarové řešení

eLearning