Detail předmětu

Statistické řízení jakosti

FSI-PSRAk. rok: 2019/2020

Řízení jakosti ve slévárnách na základě statistických metod a metod na podporu jakosti v souladu s ČSN ISO. Teorie a aplikace metod SPC (statistická analýza a regulace výrobního procesu) a ostatních základních nástrojů řízení jakosti. Základní otázky TQM (Total Quality Management) a praktické aplikace norem ČSN EN ISO řady 9000, 45000 a 14000.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožní studentům získat takové znalosti, které uplatní při
tvorbě příručky jakosti, při řešení řady technologických procesů, jejich
zlepšování.

Prerekvizity

Znalosti z technologie, metrologie, matematické statistiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Grant,L., Leavenworth, R.: Statistical Quality Control, , 0
Čech,J. a kol.: Statistické řízení jakosti, , 0
Václavek, J.: Statistická regulace výrobních procesů, , 0
Dietrich, F., Schulze,A.: Statistical Procedures for Machine and Process Capability, , 0
Kupka,K.: Statistické řízení jakosti, , 0
Maring,W.: Handbuch Qualitatsmanagement, , 0

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na přednáškách je doporučená. Účast na cvičení je povinná. Pochopení přednášené látky je kontrolováno ve cvičeních. Vedoucí cvičení zadává studentům samostatnou práci. Nahrazení zameškaných hodin projedná student s garantem předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu statistické řízení jakosti je seznámit prakticky
studenty se základy a aplikacemi statistického řízení jakosti
ve strojírenských podnicích, aby toto dokázali tvůrčím způsobem
uplatnit v jednotlivých technologických procesech a při
zpracování dílčích projektů a závěrečného diplomového úkolu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zápočet se uděluje za aktivní účast na cvičeních. Pro zkoušku obdrží posluchači seznam otázek, které zhrnují probranou látku. Zkouška je ústní s písemnou přípravou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
    obor M-SLE , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Pojem kvality. Osobní kvalita.
2. Globální koncepce, komunitární právo EU.
3. ISO normy, certifikace, moduly shody - CE.
4. Základy TQM. Rozdíly ISO a TQM.
5. Statistická regulace měřením, srovnáváním.
6. Schopnost stroje a procesu.
7. FMEA - konstrukční, technologická.
8. Postupy a metody pro zajištění jakosti (QFD, DOE).
9. Management procesů, nepřetržité zdokonalování.
10. Aplikace statistických postupů v jednotlivých technologiích.
11. Statistická regulace srovnáváním - přejímací plán.
12. Sedm nástrojů řízení jakosti podle japonského managementu.
13. Systémy řízení jakosti ve slévárenské praxi, audity.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Faktory ovlivňující A-úrověň, I-úroveň, kvalitativní cíle.
2. Důvody chyb, faktor kvality oddělení, indikátor oddělení.
3. Aplikace ISO norem pro slévárny.
4. Taguchiho ztrátová funkce.
5. Regulační diagram X/s, X/R - praktické aplikace.
6. Schopnost stroje a procesu - praktické aplikace.
7. Využití FMEA v provozu sléváren.
8. QFD.
9. Využití statistického softwaru pro zpracování dat.
10. Přejímací plány.
11. Uplatnění sedmi nástrojů jakosti ve slévárenství 1.
12. Uplatnění sedmi nástrojů jakosti ve slévárenství 2.
13. Shrnutí látky, zápočet.

eLearning