Detail předmětu

Management spolehlivosti a kvality v údržbě

FSI-XMSAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na nejmodernější poznatky ze současného managementu spolehlivosti a kvality v údržbě. Důraz je kladen především na problematiku managementu údržby a kvality a rovněž managementu údržby a financí, dále na výběr politiky údržby dle ekonomického hlediska, výkonost údržby a její hodnocení pomocí provozní spolehlivosti. Student se seznámí i s novými přístupy, jako je třeba využití outsourcingu, insourcingu a benchmarkingu v údržbě. Rovněž jsou probírány otázky reklamace v údržbě a je i věnována pozornost údržbě zaměřené na bezporuchovost a komplexní produktivní údržbě. Je zmíněn management rizik v údržbě a lidský činitel v údržbě. Je také rozebrána počítačová podpora řízení údržby. Výuka předmětu je doplněna cvičením, kde jsou nejdůležitější probíraná témata náležitě na příkladech z průmyslové praxe procvičena. Ve cvičeních je také vedena diskuze k získaným výsledkům a závěrům.

Výsledky učení předmětu

Student získá ve smyslu uvedené anotace rozsáhlé a komplexní teoretické znalosti z oblasti managementu spolehlivosti a kvality v údržbě, které mu umožní se erudovaně zapojit v průmyslové strojírenské a elektrotechnické praxi do řešení různých problémů, které s danou problematikou souvisí.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z matematiky a fyziky na úrovni dosud absolvovaného vysokoškolského studia. Rovněž se předpokládají znalosti v uvedené odborné oblasti v rozsahu předešlého studia bakalářského a studia předmětu Spolehlivost I a předmětu Provoz a údržba strojů.

Doporučená nebo povinná literatura

NYMAN, D. and LEVITT, J. Maintenance Planning, Coordination and Scheduling. Industrial Press Inc., U.S. 2010. 300s. ISBN 978-0831134181. (EN)
LEGÁT, V., POŠTA, J., JURČA, V., FLEGL, R. a HRNČÍŘ, P. Systémy managementu jakosti a spolehlivosti v údržbě. 1. vydání. Praha: Česká společnost pro jakost, 2007. 192 s. ISBN 978-80-02-01949-7. (CS)
HELEBRANT, F. Technická diagnostika a spolehlivost, IV. Provoz a údržba strojů. 1. vydání. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2008. 130 s. ISBN 978-80-248-1690-6. (CS)
LEGÁT, V. a kol. Management a inženýrství údržby. 2. vydání. Příbram: vydavatelství PROFESSIONAL PUBLISHING, 2016. 622 s. ISBN 987-80-7431-163-5. (CS)
SUMMERS, D. Quality Management. 2. edition. Prentice Hall. 2008. 592 p. ISBN-13: 978-0135005101. (EN)
RAHEJA, D. Design for Reliability (Quality and Reliability Engineering Series). 1. edition. Wiley. 2012. 336 p. ISBN-13: 978-0470486757. (EN)
RENYAN J. Introduction to Quality and Reliability Engineering. Springer (Springer Series in Reliability Engineering), 2015. 326 s. ISBN 3662472155. (EN)
BORRIS, S. Total Productive Maintenance (TPM). 1 vydání USA. McGraw-Hill Companies, 2006. 379 s. ISBN 0-07-158926-0. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, cvičení a cvičení s počítačovou technikou. Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je hodnocen zápočtem a zkouškou. K získání zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních a odevzdání a odsouhlasení písemného referátu na předem vybrané téma z témat dle osnovy předmětu. Téma je zadáno v prvním cvičení a je určen rozsah do 20 stran strojového textu včetně obrázků. Referát lze odevzdat i během semestru. Zkouška je písemná, je hodnocena body a hodnocení výsledku zkoušky je dáno klasifikační stupnicí dle ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání znalostí z oblasti managementu spolehlivosti a kvality v údržbě. Předmět částečně navazuje na předmět Spolehlivost I v tomto studiu a předmět Provoz a údržba strojů ve studiu bakalářském.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolována z hlediska způsobů a kritérií hodnocení předmětu. V případě zameškané výuky je studentovi ve zdůvodněných případech stanoven náhradní program dle domluvy s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Údržba. Preventivní údržba s předem stanovenými intervaly, údržba podle technického stavu - prediktivní, proaktivní, testování. Metodika optimalizace preventivní údržby. Tvorba a řízení systému preventivní, prediktivní a proaktivní údržby.
2. Management a inženýrství údržby - organizace a řízení údržby ve firmě (strategie, outsorcing, legislativa, plánování, rozvrhování, materiálové zdroje, náhradní díly, generální opravy, reengineering), ekonomika hodnocení výkonnosti údržby (financování, klíčové ukazatele, benchmarking), management kvality v údržbě, (normovaný systém managementu, dokumentace, audit), environmentální management v údržbě.
3. Vývojové etapy organizace údržby
4. Management údržby a kvalita
5. Management údržby a finance
6. Výběr politiky údržby podle ekonomického kritéria
7. Výkonnost údržby a její hodnocení pomocí provozní spolehlivosti
8. Outsourcing a insourcing údržby, benchmarking v údržbě
9. Reklamace v údržbě
10. Údržba zaměřená na bezporuchovost (RCM)
11. Komplexní produktivní údržba (TPM)
12. Management rizik v údržbě, lidský činitel v údržbě
13. Počítačová podpora řízení údržby

Cvičení

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení: 9 x 1 hod.
1. Shrnutí základních poznatků z teorie spolehlivosti
2. Shrnutí základních poznatků z teorie údržby
3. Management údržby a kvalita
4. Management údržby a finance
5. Výkonnost údržby
6. Údržba zaměřená na bezporuchovost
7. Komplexní produktivní údržba
8. Lidský činitel v údržbě
9. Počítačová podpora řízení údržby, zápočet

Cvičení s počítačovou podporou

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cvičení s počítačovou podporou: 4 x 1 hod.
1. Základní poznatky z teorie spolehlivosti
2. Počítačová podpora řízení údržby
3. Software pro řízení údržby (ukázky možností)
4. Rozbor konkrétního případu z průmyslové praxe

eLearning