Detail předmětu

Kvalita střeliva

FSI-XKSAk. rok: 2019/2020

Student získá potřebný přehled o procesech, ve kterých vzniká a zabezpečuje se kvalita střeliva. Student porozumí obecným požadavkům na konstrukci hlavních typů střeliva pro malorážové zbraně. Dále je seznámen s právním systémem České republiky v oblasti střeliva hlavňových zbraní. Rovněž získá přehled o současné produkci základních typů střeliva pro krátké a dlouhé palných zbraní v ČR a ve světě.

Výsledky učení předmětu

Předmět Kvalita střeliva umožňuje studentům osvojit si základní poznatky o procesech, ve kterých vzniká a zabezpečuje se kvalita střeliva. Studenti jsou seznámeni s právním systémem České republiky v oblasti střeliva. Studenti rovněž získají přehled o současné produkci základních typů střeliva pro krátké a dlouhé palné zbraně v ČR a ve světě.

Prerekvizity

Obecné strojírenské znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

DYCKMANS, G. Fundamentals of Ballistics (E-book). http://e-ballistics.com/ (EN)
McCOY, R. L. Modern Exterior Ballistics: The Launch and Flight Dynamics of Symmetric Projectiles. 1. New York : Schiffer Aviation History, 1999. ISBN 07-643-0720-7. (EN)
CARLUCCI, D. E. and JACOBSON, S. S. Ballistics: theory and design of guns and ammunition. New York : CRC press, 2008. p. 496. ISBN 978-14-2006-618-0 (EN)
BUCHAR, J. a VOLDŘICH, J. Terminální balistika. Praha: ACADEMIA, 2003, ISBN 80-200-1222-2. (CS)
BEER, S., KOMENDA, J. a JEDLIČKA, L. Munice. Brno: Univerzita obrany, 2004, skripta S-2424. (CS)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J. Quality of Weapons and Ammunition I. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7231-585-7. (EN)
JANKOVÝCH, R. Hlavňové zbraně a střelivo. Brno: E-Skriptum VUT Brno, 2012. 115 s. ISBN 978-80-260-2384-5. (CS)
JANKOVÝCH, R. a MAJTANÍK, J. Quality of Weapons and Ammunition II. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2008. 86 s. ISBN 978-80-7231-610-6. (EN)
KUSAK, J. a jiní. Základy konstrukce munice I (ZKM I.). Pardubice: Univerzita Pardubice, 2008, ISBN 978-80-7395-123-8. (CS)
PLÍHAL, B. a jiní, Balistika. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2003, S-49. (CS)
Hýkel, J. a Malimánek, V. Náboje do ručních palných zbraní. 2. Vyd. Praha: Naše vojsko, 2003. 547 s. ISBN 80-206-0641-6. (CS)
JURAN, J. M. and GODFREY, A. B. Juran's Quality Control Handbook. 5. ed. New York [u.a.]: McGraw-Hill, 1999. ISBN 00-703-4003-X. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Dle možností budou pro studenty organizovány přednášky odborníků z praxe a exkurze do firem zabývajících se činnostmi souvisejícími s obsahem předmětu.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je udělen na základě zápočtového testu (50%) a vypracované semestrální práce (50%). Míru zvládnutí dané problematiky hodnotí učitel klasifikačním stupněm ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Hlavním cílem předmětu Kvalita střeliva je naučit studenty rozumět a řídit procesy, ve kterých vzniká a zabezpečuje se kvalita střeliva. Dalším cílem je seznámení s právním systémem České republiky v oblasti střeliva hlavňových zbraní. Studenti rovněž získají přehled o současné produkci základních typů střeliva pro krátké i dlouhé palné zbraně v ČR a ve světě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky jsou dobrovolné, avšak doporučené. Cvičení jsou povinná a zápočet je udělen na základě zápočtového testu a vypracované semestrální práce. V případě omluvené absence na cvičení může student toto cvičení nahradit vypracováním referátu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSB , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Konstrukce střeliva pro hlavňové zbraně – obecná klasifikace
2. Výstřel z malorážové zbraně a jeho charakteristiky – základy vnitřní balistiky palné zbraně
3. Základy přechodové a vnější balistiky palných zbraní
4. Základy terminální balistiky – popis střepinového, průbojného, kumulativního a ranivého účinku střel, základní metody hodnocení přesnosti střelby
5. Kvalita střeliva pro palné zbraně, základní terminologie. Životní cyklus střeliva
6. Systémy managementu kvality střeliva
7. Hlavní procesy systému managementu kvality uživatelů a výrobců střeliva. Formulace požadavků na střelivo pro hlavňovou zbraň
8. Požadavky na spolehlivost a bezpečnost střeliva hlavňových zbraní
9. Náboje pro pistole a revolvery – obecné požadavky na kvalitu
10. Náboje pro pušky – obecné požadavky na kvalitu
11. Náboje pro brokovnice – obecné požadavky na kvalitu
12. Střelivo pro expanzní zbraně a přístroje. Střelivo v právním systému České republiky
13. Státní ověřování kvality střeliva pro hlavňové palné zbraně

Cvičení s počítačovou podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní cvičení. Školení z bezpečnosti práce, praktický nácvik bezpečné manipulace se zbraní a střelivem, zadání semestrálních prací
2. Vnitřní balistika palné zbraně
3. Přechodová a vnější balistika palných zbraní
4. Terminální balistika, vybrané metody hodnocení přesnosti střelby
5. Způsobilost procesu střelby
6. Praktikum ze střeliva pro pistole a revolvery.
7. Praktikum ze střeliva pro pušky
8. Praktikum ze střeliva s okrajovým zápalem
9. Praktikum ze střeliva pro brokovnice
10. Spolehlivost střeliva – výpočet ukazatelů spolehlivosti střeliva
11. Bezpečnost střeliva – výpočet ukazatelů bezpečnosti střeliva
12. Praktikum z výroby střeliva, hodnocení kvality střeliva ve výrobě
13. Zápočtový test, odevzdání semestrálních prací a udělení zápočtu